SortDescription Struktura

Definice

Definuje směr a název vlastnosti, které se mají použít jako kritéria pro řazení kolekce.Defines the direction and the property name to be used as the criteria for sorting a collection.

public value class SortDescription
public struct SortDescription
type SortDescription = struct
Public Structure SortDescription
Dědičnost
SortDescription

Konstruktory

SortDescription(String, ListSortDirection)

Inicializuje novou instanci SortDescription struktury.Initializes a new instance of the SortDescription structure.

Vlastnosti

Direction

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli se má seřadit ve vzestupném nebo sestupném pořadí.Gets or sets a value that indicates whether to sort in ascending or descending order.

IsSealed

Získá hodnotu, která označuje, zda je tento objekt v neměnném stavu.Gets a value that indicates whether this object is in an immutable state.

PropertyName

Získá nebo nastaví název vlastnosti, která se používá jako kritérium řazení.Gets or sets the property name being used as the sorting criteria.

Metody

Equals(Object)

Porovná zadanou instanci a aktuální instanci SortDescription pro rovnost hodnot.Compares the specified instance and the current instance of SortDescription for value equality.

GetHashCode()

Vrátí kód hash této instance SortDescription .Returns the hash code for this instance of SortDescription.

Operátory

Equality(SortDescription, SortDescription)

Porovná dva SortDescription objekty pro rovnost hodnot.Compares two SortDescription objects for value equality.

Inequality(SortDescription, SortDescription)

Porovná dva SortDescription objekty pro nerovnost hodnot.Compares two SortDescription objects for value inequality.

Platí pro