ItemCollection.CurrentItem Vlastnost

Definice

Načte aktuální položku v zobrazení.Gets the current item in the view.

public:
 virtual property System::Object ^ CurrentItem { System::Object ^ get(); };
public override object CurrentItem { get; }
member this.CurrentItem : obj
Public Overrides ReadOnly Property CurrentItem As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Aktuální objekt v zobrazení nebo v případě, že null kolekce není inicializována nebo není v režimu žádná kolekce ItemsSource .The current object in the view or null if the collection is uninitialized or if there is no collection in the ItemsSource mode.

Ve výchozím nastavení se první položka kolekce spustí jako aktuální položka.By default, the first item of the collection starts as the current item.

Platí pro

Viz také