ItemCollection.CurrentPosition Vlastnost

Definice

Získá pořadové místo aktuální položky v rámci zobrazení.Gets the ordinal position of the current item within the view.

public:
 virtual property int CurrentPosition { int get(); };
public override int CurrentPosition { get; }
member this.CurrentPosition : int
Public Overrides ReadOnly Property CurrentPosition As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Pořadové místo aktuální položky v rámci zobrazení nebo-1, pokud kolekce není inicializovaná nebo pokud v režimu není žádná kolekce ItemsSource .The ordinal position of the current item within the view or -1 if the collection is uninitialized or if there is no collection in the ItemsSource mode.

Platí pro

Viz také