ItemCollection.MoveCurrentToPrevious Metoda

Definice

Nastaví položku před CurrentItem v zobrazení jako CurrentItem .Sets the item before the CurrentItem in the view as the CurrentItem.

public:
 override bool MoveCurrentToPrevious();
public override bool MoveCurrentToPrevious ();
override this.MoveCurrentToPrevious : unit -> bool
Public Overrides Function MoveCurrentToPrevious () As Boolean

Návraty

Boolean

true pro indikaci, že výsledkem CurrentItem je položka v rámci zobrazení; v opačném případě false .true to indicate that the resulting CurrentItem is an item within the view; otherwise, false.

Platí pro

Viz také