ItemCollection.PassesFilter(Object) Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda zadaná položka patří do tohoto zobrazení.Returns a value that indicates whether the specified item belongs to this view.

public:
 override bool PassesFilter(System::Object ^ item);
public override bool PassesFilter (object item);
override this.PassesFilter : obj -> bool
Public Overrides Function PassesFilter (item As Object) As Boolean

Parametry

item
Object

Objekt, který se má ověřitThe object to test.

Návraty

Boolean

true pro indikaci, že zadaná položka patří k tomuto zobrazení nebo pro toto zobrazení kolekce není nastavena žádná sada filtrů; v opačném případě false .true to indicate that the specified item belongs to this view or there is no filter set on this collection view; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda se obvykle používá během oznámení o změně kolekce k určení, zda zadaná položka patří do tohoto zobrazení.This method is typically used during collection-changed notifications to determine if the specified item belongs to this view.

Platí pro