ItemCollection.IEditableCollectionView.CurrentAddItem Vlastnost

Definice

Získá položku, která je přidávána během aktuální transakce přidání.Gets the item that is being added during the current add transaction.

property System::Object ^ System::ComponentModel::IEditableCollectionView::CurrentAddItem { System::Object ^ get(); };
object System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CurrentAddItem { get; }
member this.System.ComponentModel.IEditableCollectionView.CurrentAddItem : obj
 ReadOnly Property CurrentAddItem As Object Implements IEditableCollectionView.CurrentAddItem

Hodnota vlastnosti

Object

Položka, která je přidána, pokud IsAddingNew je. true v opačném případě null .The item that is being added if IsAddingNew is true; otherwise, null.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IEditableCollectionView rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IEditableCollectionView interface.

Platí pro