ItemCollection.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent(Type, Object, EventArgs) Metoda

Definice

Přijímá události od centralizovaného správce událostí.Receives events from the centralized event manager.

 virtual bool System.Windows.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent(Type ^ managerType, System::Object ^ sender, EventArgs ^ e) = System::Windows::IWeakEventListener::ReceiveWeakEvent;
bool IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent (Type managerType, object sender, EventArgs e);
abstract member System.Windows.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent : Type * obj * EventArgs -> bool
override this.System.Windows.IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent : Type * obj * EventArgs -> bool
Function ReceiveWeakEvent (managerType As Type, sender As Object, e As EventArgs) As Boolean Implements IWeakEventListener.ReceiveWeakEvent

Parametry

managerType
Type

Typ WeakEventManager volání této metody.The type of the WeakEventManager calling this method.

sender
Object

Objekt, který vytvořil událost.Object that originated the event.

e
EventArgs

Data událostiEvent data.

Návraty

Boolean

true Pokud naslouchací proces zpracoval událost; v opačném případě false .true if the listener handled the event; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ItemCollection je instance přetypování na IWeakEventListener rozhraní.It can be used only when the ItemCollection instance is cast to an IWeakEventListener interface.

Platí pro