CollectionView.OnCollectionChanged Metoda

Definice

CollectionChanged Vyvolá událost.

Přetížení

OnCollectionChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs)

CollectionChanged Vyvolá událost.

OnCollectionChanged(Object, NotifyCollectionChangedEventArgs)

CollectionChanged Vyvolá událost.

OnCollectionChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs)

CollectionChanged Vyvolá událost.

protected:
 virtual void OnCollectionChanged(System::Collections::Specialized::NotifyCollectionChangedEventArgs ^ args);
protected virtual void OnCollectionChanged (System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs args);
abstract member OnCollectionChanged : System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs -> unit
override this.OnCollectionChanged : System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnCollectionChanged (args As NotifyCollectionChangedEventArgs)

Parametry

args
NotifyCollectionChangedEventArgs

Objekt NotifyCollectionChangedEventArgs , který se má předat obslužné rutině události.

Poznámky

Před voláním této metody zvažte všechna kritéria řazení, filtrování nebo seskupení, aby se událost vyvolala CollectionChanged .

Platí pro

OnCollectionChanged(Object, NotifyCollectionChangedEventArgs)

CollectionChanged Vyvolá událost.

protected:
 void OnCollectionChanged(System::Object ^ sender, System::Collections::Specialized::NotifyCollectionChangedEventArgs ^ args);
protected void OnCollectionChanged (object sender, System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs args);
member this.OnCollectionChanged : obj * System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs -> unit
Protected Sub OnCollectionChanged (sender As Object, args As NotifyCollectionChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Odesílatel události

args
NotifyCollectionChangedEventArgs

Objekt NotifyCollectionChangedEventArgs , který se má předat obslužné rutině události.

Poznámky

Tato metoda volá ProcessCollectionChanged , pokud je ve správném dispečeru vlákna uživatelského rozhraní a nikdy nebyl aktualizován z jiného vlákna, nebo odešle změnu dispečeru ke zpracování ve správném vlákně.

Platí pro