PropertyGroupDescription.Converter Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví převaděč, který se má použít pro hodnotu vlastnosti nebo položku pro vytvoření konečné hodnoty, která se používá k určení skupin, do kterých položka patří.Gets or sets a converter to apply to the property value or the item to produce the final value that is used to determine which group(s) an item belongs to.

public:
 property System::Windows::Data::IValueConverter ^ Converter { System::Windows::Data::IValueConverter ^ get(); void set(System::Windows::Data::IValueConverter ^ value); };
public System.Windows.Data.IValueConverter Converter { get; set; }
member this.Converter : System.Windows.Data.IValueConverter with get, set
Public Property Converter As IValueConverter

Hodnota vlastnosti

IValueConverter

Výchozí hodnota je null.The default value is null.

Poznámky

Pokud chcete změnit hodnotu, která se nakonec používá pro skupinu, můžete Converter vlastnost použít k zadání konvertoru hodnoty.If you want to change the value that is eventually used for group you can use the Converter property to supply a value converter. Například může být vhodné seskupit položky podle prvního písmene názvu.For example, you may want to group items based on the first letter of a name. Pokud PropertyName vlastnost není nastavena, položka je předána převaděči hodnoty.If the PropertyName property is not set, the item itself is passed to the value converter. Konvertor může vrátit kolekci, která označuje, že se položky mohou objevit ve více než jedné skupině.The converter may return a collection, which indicates the items can appear in more than one group.

Platí pro