XmlDataProvider.IsAsynchronous Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda se vytvoření kolekce uzlů provede v pracovním vlákně nebo v aktivním kontextu.

public:
 property bool IsAsynchronous { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsAsynchronous { get; set; }
member this.IsAsynchronous : bool with get, set
Public Property IsAsynchronous As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true vytvoření kolekce uzlů v pracovním vlákně; falsev opačném případě . Výchozí hodnota je true.

Platí pro

Viz také