TableRowGroupCollection.RemoveRange(Int32, Int32) Metoda

Definice

Odebere z kolekce rozsah položek určených počátečním indexem a počtem.Removes a range of items, specified by beginning index and count, from the collection.

public:
 void RemoveRange(int index, int count);
public void RemoveRange (int index, int count);
member this.RemoveRange : int * int -> unit
Public Sub RemoveRange (index As Integer, count As Integer)

Parametry

index
Int32

Index založený na nule, který indikuje začátek rozsahu položek, které se mají odebrat.A zero-based index indicating the beginning of a range of items to remove.

count
Int32

Počet položek, které mají být odebrány, počínaje formou pozice určené parametrem index .The number of items to remove, beginning form the position specified by index.

Výjimky

Je aktivována, když je index nebo počet menší než nula, nebo pokud je index větší nebo roven Count .Raised when index or count is less than zero, or when index is greater than or equal to Count.

Vyvolá se v případě, že index a Count neurčují platný rozsah v této kolekci.Raised when index and count do not specify a valid range in this collection.

Poznámky

Indexy pro zbývající položky kolekce mohou být upraveny tak, aby odrážely odebrané položky kolekce.Indices for remaining collection items may be adjusted to reflect the removed collection items.

Platí pro

Viz také