TableRowGroupCollection.Remove(TableRowGroup) Metoda

Definice

Odebere zadanou položku z kolekce.Removes a specified item from the collection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Documents::TableRowGroup ^ item);
public bool Remove (System.Windows.Documents.TableRowGroup item);
abstract member Remove : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> bool
override this.Remove : System.Windows.Documents.TableRowGroup -> bool
Public Function Remove (item As TableRowGroup) As Boolean

Parametry

item
TableRowGroup

Položka, která se má odebrat z kolekce.An item to remove from the collection.

Návraty

Boolean

true Pokud byla zadaná položka nalezena a odebrána; v opačném případě false .true if the specified item was found and removed; otherwise, false.

Implementuje

Výjimky

Vyvolá se v případě, že položka není v kolekci přítomna.Raised if item is not present in the collection.

Vyvolá se v případě, že položkahodnotu null.Raised when item is null.

Poznámky

Indexy pro zbývající položky kolekce mohou být upraveny tak, aby odrážely odstraněnou položku kolekce.Indices for remaining collection items may be adjusted to reflect the removed collection item.

Platí pro

Viz také