Control.ControlCollection.IndexOfKey(String) Metoda

Definice

Načte index prvního výskytu zadané položky v rámci kolekce.Retrieves the index of the first occurrence of the specified item within the collection.

public:
 virtual int IndexOfKey(System::String ^ key);
public virtual int IndexOfKey (string key);
abstract member IndexOfKey : string -> int
override this.IndexOfKey : string -> int
Public Overridable Function IndexOfKey (key As String) As Integer

Parametry

key
String

Název ovládacího prvku, který se má vyhledatThe name of the control to search for.

Návraty

Int32

Index prvního výskytu ovládacího prvku založený na nule od nuly v kolekci se zadaným názvem.The zero-based index of the first occurrence of the control with the specified name in the collection.

Poznámky

Pokud IndexOfKey se volá po sobě jdoucí poslední vrácený index, bude nejprve kontrolován klíčovou shodou a pokud se neshoduje, hledání začne na začátku kolekce.If IndexOfKey is called successively, the last returned index will be checked for a key match first, and if there is no match, the search starts at the beginning of the collection.

U porovnávání klíčů se nerozlišují velká a malá písmena.The key comparison is not case-sensitive. Pokud key je parametr null nebo prázdný řetězec nebo položka se zadaným klíčem nebyla nalezena, IndexOfKey vrátí hodnotu-1.If the key parameter is null or an empty string, or an item with the specified key is not found, IndexOfKey returns -1.

NameVlastnost Control odpovídá klíči pro, Control v Control.ControlCollection .The Name property of a Control corresponds to the key for a Control in the Control.ControlCollection.

Platí pro