Title.BackImageAlignment Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví zarovnání obrázku pozadí názvu.Gets or sets the alignment of the title background image.

public:
 property System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartImageAlignmentStyle BackImageAlignment { System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartImageAlignmentStyle get(); void set(System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::ChartImageAlignmentStyle value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
public System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartImageAlignmentStyle BackImageAlignment { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
member this.BackImageAlignment : System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartImageAlignmentStyle with get, set
Public Property BackImageAlignment As ChartImageAlignmentStyle

Hodnota vlastnosti

ChartImageAlignmentStyle

ChartImageAlignmentStyleHodnota výčtu, která určuje zarovnání obrázku pozadí názvu.A ChartImageAlignmentStyle enumeration value that specifies the alignment of the title background image. Výchozí hodnota je TopLeft.The default value is TopLeft.

Atributy

Poznámky

Tato vlastnost se používá, pokud BackImageWrapMode je vlastnost nastavena na hodnotu Unscaled .This property is used when the BackImageWrapMode property is set to Unscaled.

Platí pro