Title.BackImageTransparentColor Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví barvu, která bude vykreslena jako průhledná při vykreslování obrázku na pozadí.Gets or sets a color that will be drawn as transparent when the background image is drawn.

public:
 property System::Drawing::Color BackImageTransparentColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Bindable(true)]
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))]
public System.Drawing.Color BackImageTransparentColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Bindable(true)>]
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Drawing.ColorConverter))>]
member this.BackImageTransparentColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Property BackImageTransparentColor As Color

Hodnota vlastnosti

Color

ColorHodnota, která určuje barvu, která bude vykreslena jako průhledná při vykreslování obrázku na pozadí.A Color value that specifies the color that will be drawn as transparent when the background image is drawn. Výchozí hodnota je Empty.The default value is Empty.

Atributy

Poznámky

Tato barva se zobrazí při vykreslení grafu jako průhledná.This color will be displayed as transparent when the chart is rendered.

Platí pro