Freezable.WritePreamble Metoda

Definice

Ověří, že Freezable není ukotvený a že k němu přistupujete z platného kontextu vlákna. Freezable dědiče by tuto metodu měli volat na začátku libovolného rozhraní API, které zapisuje do datových členů, které nejsou vlastnostmi závislostí.

protected:
 void WritePreamble();
protected void WritePreamble ();
member this.WritePreamble : unit -> unit
Protected Sub WritePreamble ()

Výjimky

Instance Freezable je zmrazená a nemůže mít její členy zapsané.

Poznámky

Tato metoda volá VerifyAccess ověření přístupnosti kontextu vlákna a vyvolá výjimku, pokud Freezable je instance již zmrazena.

Poznámky pro dědice

Třídy odvozené z Freezable by měly volat WritePreamble() před pokusem o zápis do všech členů, které nejsou vlastnosti závislostí. Pokud voláte WritePreamble() v rozhraní API, můžete vynechat volání ReadPreamble().

Platí pro

Viz také