Freezable.WritePreamble Metoda

Definice

Ověří, zda není Freezable zamrzne a že je přistupováno z platného kontextu vlákna. Freezable Dědiče by měly tuto metodu volat na začátku jakéhokoli rozhraní API, které zapisuje do datových členů, které nejsou vlastnostmi závislosti.

protected:
 void WritePreamble();
protected void WritePreamble ();
member this.WritePreamble : unit -> unit
Protected Sub WritePreamble ()

Výjimky

Instance Freezable je zamrzlá a nemůže mít své členy zapsané do .

Poznámky

Tato metoda volá, aby ověřila, že je kontext vláken přístupný, a vyvolá výjimku, pokud VerifyAccess je instance již Freezable zamrzlá.

Poznámky pro dědice

Třídy, které jsou odvozeny Freezable z , by měly volat před pokusem o zápis do WritePreamble() členů, které nejsou vlastnostmi závislosti. Pokud voláte WritePreamble() v rozhraní API, můžete volání ReadPreamble() vynechat.

Platí pro

Viz také