XmlnsDictionary.PushScope Metoda

Definice

Posune rozsah XmlnsDictionary .Pushes the scope of the XmlnsDictionary.

public:
 void PushScope();
public void PushScope ();
member this.PushScope : unit -> unit
Public Sub PushScope ()

Výjimky

Poznámky

Tuto metodu použijte pouze ParserContext v případě, že implementujete rozhraní, které funguje také na úrovni oboru elementu.Use this method only if you are implementing a ParserContext that also works at an element scope level.

Platí pro