Timeline.AutoReverse Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, jestli se časová osa přehraje obráceně po dokončení iterace vpřed.

public:
 property bool AutoReverse { bool get(); void set(bool value); };
public bool AutoReverse { get; set; }
member this.AutoReverse : bool with get, set
Public Property AutoReverse As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true pokud se časová osa přehrává obráceně na konci každé iterace; falsev opačném případě . Výchozí hodnota je false.

Poznámky

AutoReverse Pokud je vlastnost nastavena na true, časová osa se přehraje dvakrát po dobu určenou jeho Duration vlastností.

Automatické opakování a opakování

Když je vlastnost časové osy AutoReverse nastavena a true její RepeatBehavior vlastnost způsobí, že se bude opakovat, za každou iterací vpřed následuje zpětná iterace. To dělá jedno opakování. Například časová osa s AutoReverse hodnotou true s iterací Count 2 by se přehrála jednou dopředu, pak dozadu, pak znovu dopředu a pak znovu dozadu.

Informace o vlastnosti závislosti

Pole identifikátoru AutoReverseProperty
Vlastnosti metadat nastavené na true Žádné

Platí pro

Viz také