FamilyTypefaceCollection.IList.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Popis tohoto člena naleznete v tématu IsFixedSize .For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueFamilyTypefaceCollectionmá-li pevnou velikost, v opačném případě false .true if the FamilyTypefaceCollection has a fixed size; otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že FamilyTypefaceCollection je instance přetypování na IList rozhraní.It can be used only when the FamilyTypefaceCollection instance is cast to an IList interface.

Platí pro