GeometryHitTestResult Třída

Definice

Vrátí výsledky hit testu, který používá Geometry jako parametr hit test.

public ref class GeometryHitTestResult : System::Windows::Media::HitTestResult
public class GeometryHitTestResult : System.Windows.Media.HitTestResult
type GeometryHitTestResult = class
    inherit HitTestResult
Public Class GeometryHitTestResult
Inherits HitTestResult
Dědičnost
GeometryHitTestResult

Poznámky

Můžete také provést test přístupů u objektu vizuálu pomocí parametru hit test a vrátit Point výsledek jako PointHitTestResult .

Konstruktory

GeometryHitTestResult(Visual, IntersectionDetail)

Inicializuje novou instanci třídy GeometryHitTestResult pomocí zadaného objektu a hodnoty vizuálu. IntersectionDetail

Vlastnosti

IntersectionDetail

Získá IntersectionDetail hodnotu zátěžového testu.

VisualHit

Získá objekt vizuálu vrácený z výsledku testu hit.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Platí pro