ConnectorEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje ConnectorAdded ConnectorRemoved události, a ConnectorChanged FreeformActivityDesigner .Represents the method that will handle the ConnectorAdded, ConnectorRemoved, and ConnectorChanged events of a FreeformActivityDesigner.

public delegate void ConnectorEventHandler(System::Object ^ sender, ConnectorEventArgs ^ e);
public delegate void ConnectorEventHandler(object sender, ConnectorEventArgs e);
type ConnectorEventHandler = delegate of obj * ConnectorEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ConnectorEventHandler(sender As Object, e As ConnectorEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
ConnectorEventArgs

Obsahující ConnectorEventArgs data události.A ConnectorEventArgs that contains the event data.

Poznámky

Poznámka

V tomto materiálu jsou popsané zastaralé typy a obory názvů.This material discusses types and namespaces that are obsolete. Další informace najdete v tématu zastaralé typy v programovací model Windows Workflow Foundation 4,5.For more information, see Deprecated Types in Windows Workflow Foundation 4.5.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro