XamlMember.LookupIsUnknown Metoda

Definice

Vrátí, zda XamlMember se jedná o člen, který nelze přeložit do záložního systému, který se používá pro řešení typu a člena.Returns whether this XamlMember represents a member that is not resolvable by the backing system that is used for type and member resolution.

protected:
 virtual bool LookupIsUnknown();
protected virtual bool LookupIsUnknown ();
abstract member LookupIsUnknown : unit -> bool
override this.LookupIsUnknown : unit -> bool
Protected Overridable Function LookupIsUnknown () As Boolean

Návraty

truePokud tento XamlMember příkaz představuje člena, který nelze přeložit; falsev opačném případě.true if this XamlMember represents a non-resolvable member; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda může být vyvolána, když volající získá hodnotu z IsUnknown.This method may be invoked when a caller gets a value from IsUnknown. Výchozí implementace vrátí výsledky, které jsou založeny na vnitřní reflexi nebo kontrole null UnderlyingMemberhodnoty, zpracování v tomto pořadí.The default implementation returns results that are based on either internal reflection or checking for a null value of UnderlyingMember, processing in that order.

Tuto metodu přepište, pokud chcete nahlásit jednotné výsledky pro celou XamlMember odvozenou třídu, nebo pokud máte k dispozici specializované metadata k tomu, aby je bylo možné určit na základě jednotlivých případů.Override this method if you want to report uniform results for an entire XamlMember derived class, or if you have specialized metadata available to determine this on a per-case basis.

Platí pro

Viz také