XamlMember.Name Vlastnost

Definice

Získá řetězec XamlMembernázvu, který deklaruje toto. xamlNameGets the xamlName name string that declares this XamlMember.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec názvu, který deklaruje toto XamlMember. xamlNameThe xamlName name string that declares this XamlMember.

Poznámky

Tato hodnota je vždy nastavena při konstrukci.This value is always set during construction. Konstruktory, které jsou implementovány XamlMember obvykle vyvolají výjimku, pokud není zadán počáteční název; proto neočekává, že tato vlastnost null nebude ani prázdný řetězec, pokud používáte výchozí .NET Framework služby XAML implementaci.The constructors that are implemented by XamlMember typically throw an exception if an initial name is not specified; therefore, do not expect this property to be null or an empty string, if you are using default .NET Framework XAML Services implementations.

Gramatická gramatika a pravidla pojmenování pro typ CLR a členy nejsou přesné průsečíky.XamlName Grammar and naming rules for CLR type and members are not an exact intersect. Je možné deklarovat název člena, který je platný v rámci CLR, ale není platný v rámci názvů XAML.It is possible to declare a member name that is legal under CLR but not valid under XAML naming. Tuto situaci byste měli vyhnout, pokud je to možné.You should avoid this situation if possible.

Platí pro

Viz také