XElement.Explicit Operátor

Definice

Přetížení

Explicit(XElement to Nullable<Int64>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Int64 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Single>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Single .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Single.

Explicit(XElement to Nullable<TimeSpan>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> TimeSpan .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of TimeSpan.

Explicit(XElement to Nullable<UInt32>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> UInt32 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt32.

Explicit(XElement to Nullable<UInt64>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> UInt64 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt64.

Explicit(XElement to UInt32)

Přetypovat hodnotu this XElement na UInt32 .Cast the value of this XElement to a UInt32.

Explicit(XElement to String)

Přetypovat hodnotu this XElement na String .Cast the value of this XElement to a String.

Explicit(XElement to TimeSpan)

Přetypovat hodnotu this XElement na TimeSpan .Cast the value of this XElement to a TimeSpan.

Explicit(XElement to UInt64)

Přetypovat hodnotu this XElement na UInt64 .Cast the value of this XElement to a UInt64.

Explicit(XElement to Nullable<Int32>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Int32 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int32.

Explicit(XElement to Single)

Přetypovat hodnotu this XElement na Single .Cast the value of this XElement to a Single.

Explicit(XElement to Nullable<Guid>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Guid .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Guid.

Explicit(XElement to Nullable<Boolean>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Boolean .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Boolean.

Explicit(XElement to Nullable<Decimal>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Decimal .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Decimal.

Explicit(XElement to Boolean)

Přetypovat hodnotu this XElement na Boolean .Cast the value of this XElement to a Boolean.

Explicit(XElement to DateTime)

Přetypovat hodnotu this XElement na DateTime .Cast the value of this XElement to a DateTime.

Explicit(XElement to DateTimeOffset)

Přetypovat hodnotu this XAttribute na DateTimeOffset .Cast the value of this XAttribute to a DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Double)

Přetypovat hodnotu this XElement na Double .Cast the value of this XElement to a Double.

Explicit(XElement to Guid)

Přetypovat hodnotu this XElement na Guid .Cast the value of this XElement to a Guid.

Explicit(XElement to Decimal)

Přetypovat hodnotu this XElement na Decimal .Cast the value of this XElement to a Decimal.

Explicit(XElement to Int64)

Přetypování hodnoty this XElement na Int64 .Cast the value of this XElement to an Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Double>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Double .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Double.

Explicit(XElement to Nullable<DateTime>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> DateTime .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTime.

Explicit(XElement to Nullable<DateTimeOffset>)

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> DateTimeOffset .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Int32)

Přetypování hodnoty this XElement na Int32 .Cast the value of this XElement to an Int32.

Explicit(XElement to Nullable<Int64>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Int64 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int64.

public:
 static explicit operator Nullable<long>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator long? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator long? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<int64>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Long)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> Int64 .The XElement to cast to Nullable<T> of Int64.

Návraty

Nullable<Int64>

Obsahující Nullable<T> Int64 obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of Int64 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou Int64 hodnotu.The element is not null and does not contain a valid Int64 value.

Příklady

Následující příklad vytvoří element s dlouhým celočíselným obsahem.The following example creates an element with long integer content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> Int64 .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Int64.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 9223372036854775807) 
); 
ulong? value = (ulong?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>9223372036854775807</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of ULong) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of ULong)) 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable ulong: value=9223372036854775807 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<Single>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Single .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Single.

public:
 static explicit operator Nullable<float>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator float? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator float? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<single>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Single)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> Single .The XElement to cast to Nullable<T> of Single.

Návraty

Nullable<Single>

Obsahující Nullable<T> Single obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of Single that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou Single hodnotu.The element is not null and does not contain a valid Single value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností.The following example creates an element with single precision floating point content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> Single .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Single.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 3.402823e38) 
); 
float? value = (float?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable Single: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>3.402823e38</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of Single) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Single)) 
Console.WriteLine("Nullable Single: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable Single: value=3.402823E+38 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<TimeSpan>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> TimeSpan .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of TimeSpan.

public:
 static explicit operator Nullable<TimeSpan>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator TimeSpan? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator TimeSpan? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<TimeSpan>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of TimeSpan)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> TimeSpan .The XElement to cast to Nullable<T> of TimeSpan.

Návraty

Nullable<TimeSpan>

Obsahující Nullable<T> TimeSpan obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of TimeSpan that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou TimeSpan hodnotu.The element is not null and does not contain a valid TimeSpan value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s obsahem časového rozsahu.The following example creates an element with time span content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> TimeSpan .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of TimeSpan.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new TimeSpan(1, 5, 30)) 
); 
TimeSpan? value = (TimeSpan?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable TimeSpan: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Value><%= New TimeSpan(1, 5, 30) %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of TimeSpan) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of TimeSpan)) 
Console.WriteLine("Nullable TimeSpan: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable TimeSpan: value=01:05:30 

Poznámky

Hodnotový prostor atributu nebo elementu, který obsahuje obsah časového rozsahu, úzce souvisí s obsahem doby trvání, jak je popsáno v ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains time span content is closely related to duration content as described in ISO 8601. Při vytváření atributu nebo elementu, který obsahuje časový rozsah obsahu, hodnoty atributu nebo elementu jsou formátovány podle specifikace W3C.When creating an attribute or element that contains time span content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Další podrobnosti najdete ve specifikaci W3C.Please see the W3C specification for more details.

Chování je Lax při přetypování na Nullable<T> z TimeSpan atributu nebo elementu z.Behavior is lax when casting to a Nullable<T> of TimeSpan from an attribute or element. I v případě, že hodnota atributu nebo elementu není zformátována přesně podle specifikace W3C, hodnota je odpovídajícím způsobem převedena na Nullable<T> TimeSpan .Even if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a Nullable<T> of TimeSpan.

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<UInt32>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> UInt32 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt32.

public:
 static explicit operator Nullable<System::UInt32>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator uint? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator uint? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<uint32>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of UInteger)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> UInt32 .The XElement to cast to Nullable<T> of UInt32.

Návraty

Nullable<UInt32>

Obsahující Nullable<T> UInt32 obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of UInt32 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou UInt32 hodnotu.The element is not null and does not contain a valid UInt32 value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s unsigned integerým obsahem.The following example creates an element with unsigned integer content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> UInt32 .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of UInt32.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 4294967295) 
); 
uint? value = (uint?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable uint: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>4294967295</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of UInteger) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of UInteger)) 
Console.WriteLine("Nullable uint: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable uint: value=4294967295 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<UInt64>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> UInt64 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt64.

public:
 static explicit operator Nullable<System::UInt64>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator ulong? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator ulong? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<uint64>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of ULong)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> UInt64 .The XElement to cast to Nullable<T> of UInt64.

Návraty

Nullable<UInt64>

Obsahující Nullable<T> UInt64 obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of UInt64 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou UInt64 hodnotu.The element is not null and does not contain a valid UInt64 value.

Příklady

Následující příklad vytvoří element s dlouhým nepodepsaným celočíselným obsahem.The following example creates an element with unsigned long integer content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> UInt64 .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of UInt64.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 9223372036854775807) 
); 
ulong? value = (ulong?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>9223372036854775807</Value> 
    </Root> 

Dim value As Nullable(Of ULong) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of ULong)) 
Console.WriteLine("Nullable ulong: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable ulong: value=9223372036854775807 

Platí pro

Explicit(XElement to UInt32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na UInt32 .Cast the value of this XElement to a UInt32.

public:
 static explicit operator System::UInt32(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator uint (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> uint32
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As UInteger

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na UInt32 .The XElement to cast to UInt32.

Návraty

UInt32

Obsahující UInt32 obsah XElement .A UInt32 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou UInt32 hodnotu.The element does not contain a valid UInt32 value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s unsigned integerým obsahem.The following example creates an element with unsigned integer content. Poté načte hodnotu přetypováním na UInt32 .It then retrieves the value by casting to UInt32.

XElement root = new XElement("Root", 4294967295); 
uint value = (uint)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>4294967295</Root> 
Dim value As UInteger = CUInt(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=4294967295 

Platí pro

Explicit(XElement to String)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na String .Cast the value of this XElement to a String.

public:
 static explicit operator System::String ^(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator string (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator string? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> string
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As String

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na String .The XElement to cast to String.

Návraty

String

Obsahující String obsah XElement .A String that contains the content of this XElement.

Atributy

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s obsahem řetězce.The following example creates an element with string content. Poté načte hodnotu přetypováním na String .It then retrieves the value by casting to String.

XElement root = XElement.Parse("<Root>abc <b>def </b>ghi</Root>"); 
Console.WriteLine("(string)root={0}", (string)root); 
Dim root As XElement = <Root>abc <b>def </b>ghi</Root> 
Console.WriteLine("(string)root={0}", root.Value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

(string)root=abc def ghi 

Poznámky

Pokud XElement má podřízené, je vrácena zřetězená řetězcová hodnota veškerého textu prvku text a následníka.If the XElement has children, the concatenated string value of all of the element's text and descendant's text is returned.

Platí pro

Explicit(XElement to TimeSpan)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na TimeSpan .Cast the value of this XElement to a TimeSpan.

public:
 static explicit operator TimeSpan(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator TimeSpan (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> TimeSpan
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As TimeSpan

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na TimeSpan .The XElement to cast to TimeSpan.

Návraty

TimeSpan

Obsahující TimeSpan obsah XElement .A TimeSpan that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou TimeSpan hodnotu.The element does not contain a valid TimeSpan value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s obsahem časového rozsahu.The following example creates an element with time span content. Poté načte hodnotu přetypováním na TimeSpan .It then retrieves the value by casting to TimeSpan.

XElement root = new XElement("Root", new TimeSpan(1, 5, 30)); 
TimeSpan value = (TimeSpan)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root><%= New TimeSpan(1, 5, 30) %></Root> 
Dim value As TimeSpan = CType(root, TimeSpan) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=01:05:30 

Poznámky

Hodnotový prostor atributu nebo elementu, který obsahuje obsah časového rozsahu, úzce souvisí s obsahem doby trvání, jak je popsáno v ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains time span content is closely related to duration content as described in ISO 8601. Při vytváření atributu nebo elementu, který obsahuje časový rozsah obsahu, hodnoty atributu nebo elementu jsou formátovány podle specifikace W3C.When creating an attribute or element that contains time span content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Další podrobnosti najdete ve specifikaci W3C.Please see the W3C specification for more details.

Chování je Lax při přetypování do TimeSpan atributu nebo elementu.Behavior is lax when casting to a TimeSpan from an attribute or element. I v případě, že hodnota atributu nebo elementu není zformátována přesně podle specifikace W3C, hodnota je odpovídajícím způsobem převedena na TimeSpan .Even if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a TimeSpan.

Platí pro

Explicit(XElement to UInt64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na UInt64 .Cast the value of this XElement to a UInt64.

public:
 static explicit operator System::UInt64(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator ulong (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> uint64
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As ULong

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na UInt64 .The XElement to cast to UInt64.

Návraty

UInt64

Obsahující UInt64 obsah XElement .A UInt64 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou UInt64 hodnotu.The element does not contain a valid UInt64 value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří element s dlouhým nepodepsaným celočíselným obsahem.The following example creates an element with unsigned long integer content. Poté načte hodnotu přetypováním na UInt64 .It then retrieves the value by casting to UInt64.

XElement root = new XElement("Root", 18446744073709551615); 
ulong value = (ulong)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>18446744073709551615</Root> 
Dim value As ULong = CULng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=18446744073709551615 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<Int32>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Int32 .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int32.

public:
 static explicit operator Nullable<int>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator int? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator int? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<int>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Integer)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> Int32 .The XElement to cast to Nullable<T> of Int32.

Návraty

Nullable<Int32>

Obsahující Nullable<T> Int32 obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of Int32 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou Int32 hodnotu.The element is not null and does not contain a valid Int32 value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s unsigned integerým obsahem.The following example creates an element with unsigned integer content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> Int32 .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Int32.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("Value", 2147483647) 
); 
int? value = (int?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable integer: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <Value>2147483647</Value> 
    </Root> 
Dim value As Nullable(Of Integer) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Integer)) 
Console.WriteLine("Nullable integer: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable integer: value=2147483647 

Platí pro

Explicit(XElement to Single)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Single .Cast the value of this XElement to a Single.

public:
 static explicit operator float(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator float (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> single
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Single

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Single .The XElement to cast to Single.

Návraty

Single

Obsahující Single obsah XElement .A Single that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou Single hodnotu.The element does not contain a valid Single value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností.The following example creates an element with single precision floating point content. Poté načte hodnotu přetypováním na Single .It then retrieves the value by casting to Single.

XElement root = new XElement("Root", 3.402823e38); 
float value = (float)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>3.402823E+38</Root> 
Dim value As Single = CSng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=3.402823E+38 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<Guid>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Guid .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Guid.

public:
 static explicit operator Nullable<Guid>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Guid? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Guid? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<Guid>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Guid)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> Guid .The XElement to cast to Nullable<T> of Guid.

Návraty

Nullable<Guid>

Obsahující Nullable<T> Guid obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of Guid that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou Guid hodnotu.The element is not null and does not contain a valid Guid value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s obsahem GUID.The following example creates an element with guid content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> Guid .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Guid.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730")) 
); 
Guid? value = (Guid?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable Guid: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value><%= New Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730") %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of Guid) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Guid)) 
Console.WriteLine("Nullable Guid: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable Guid: value=3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<Boolean>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Boolean .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Boolean.

public:
 static explicit operator Nullable<bool>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator bool? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator bool? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<bool>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Boolean)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> Boolean .The XElement to cast to Nullable<T> of Boolean.

Návraty

Nullable<Boolean>

Obsahující Nullable<T> Boolean obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of Boolean that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou Boolean hodnotu.The element is not null and does not contain a valid Boolean value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s logickým obsahem.The following example creates an element with boolean content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> Boolean .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Boolean.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("BoolValue1", true), 
  new XElement("BoolValue2", false)); 
bool? bool1 = (bool?)root.Element("BoolValue1"); 
bool? bool2 = (bool?)root.Element("BoolValue2"); 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value1={0}", bool1); 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value2={0}", bool2); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <BoolValue1>true</BoolValue1> 
      <BoolValue2>false</BoolValue2> 
    </Root> 

Dim value1 As Nullable(Of Boolean) = CType(root.Element("BoolValue1"), Nullable(Of Boolean)) 
Dim value2 As Nullable(Of Boolean) = CType(root.Element("BoolValue2"), Nullable(Of Boolean)) 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value1={0}", IIf(value1.HasValue, value1.ToString(), "null")) 
Console.WriteLine("Nullable Boolean: value2={0}", IIf(value2.HasValue, value2.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable Boolean: value1=True 
Nullable Boolean: value2=False 

Poznámky

Při převodu na Nullable<T> z Boolean atributu nebo elementu jsou povoleny hodnoty "0", "1" a jakýkoli řetězec, který vytváří "true" nebo "false" po oříznutí a převodu na malý případ.When converting to Nullable<T> of Boolean from an attribute or element, allowed values are "0", "1", and any string that produces "true" or "false" after trimming and conversion to lower case.

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<Decimal>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Decimal .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Decimal.

public:
 static explicit operator Nullable<System::Decimal>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator decimal? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator decimal? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<decimal>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> Decimal .The XElement to cast to Nullable<T> of Decimal.

Návraty

Nullable<Decimal>

Obsahující Nullable<T> Decimal obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of Decimal that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou Decimal hodnotu.The element is not null and does not contain a valid Decimal value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s desetinným obsahem.The following example creates an element with decimal content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> Decimal .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Decimal.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", "79228162514264337593543950335") 
); 
decimal? value = (decimal?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable decimal: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value>79228162514264337593543950335</Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of Decimal) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Decimal)) 
Console.WriteLine("Nullable decimal: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable decimal: value=79228162514264337593543950335 

Platí pro

Explicit(XElement to Boolean)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Boolean .Cast the value of this XElement to a Boolean.

public:
 static explicit operator bool(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator bool (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> bool
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Boolean

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Boolean .The XElement to cast to Boolean.

Návraty

Boolean

Obsahující Boolean obsah XElement .A Boolean that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou Boolean hodnotu.The element does not contain a valid Boolean value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří některé prvky s logickými hodnotami.The following example creates some elements with boolean values. Pak je přeřadí na Boolean .It then casts them to Boolean.

XElement root = new XElement("Root",  
  new XElement("BoolValue1", true), 
  new XElement("BoolValue2", false) 
); 
bool bool1 = (bool)root.Element("BoolValue1"); 
bool bool2 = (bool)root.Element("BoolValue2"); 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue1={0}", bool1); 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue2={0}", bool2); 
Dim root As XElement = _  
    <Root> 
      <BoolValue1>true</BoolValue1> 
      <BoolValue2>false</BoolValue2> 
    </Root> 
Dim bool1 As Boolean = CBool(root.Element("BoolValue1")) 
Dim bool2 As Boolean = CBool(root.Element("BoolValue2")) 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue1={0}", bool1) 
Console.WriteLine("(bool)BoolValue2={0}", bool2) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

(bool)BoolValue1=True 
(bool)BoolValue2=False 

Poznámky

Při převodu na Boolean z atributu nebo elementu jsou povoleny hodnoty "0", "1" a jakýkoli řetězec, který vytváří "true" nebo "false" po oříznutí a převodu na malý případ.When converting to Boolean from an attribute or element, allowed values are "0", "1", and any string that produces "true" or "false" after trimming and conversion to lower case.

Platí pro

Explicit(XElement to DateTime)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na DateTime .Cast the value of this XElement to a DateTime.

public:
 static explicit operator DateTime(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTime (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> DateTime
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As DateTime

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na DateTime .The XElement to cast to DateTime.

Návraty

DateTime

Obsahující DateTime obsah XElement .A DateTime that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou DateTime hodnotu.The element does not contain a valid DateTime value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s obsahem data a času.The following example creates an element with date and time content. Pak je převezme na to, DateTime aby se načetla hodnota.It then casts it to DateTime to retrieve the value.

// Behavior is strict when formatting an XML element or attribute from a DateTime, 
// but behavior is lax when casting to a DateTime from an element or attribute. 
XElement root = new XElement("Root", new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)); 
Console.WriteLine(root); 

// Cast from a strictly formatted XML element. 
DateTime dt = (DateTime)root; 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Console.WriteLine("-----"); 

// If root is formatted in some different way: 
XElement dtElement = new XElement("OrderDate", "October 6, 2006"); 
Console.WriteLine(dtElement); 
DateTime orderDate = (DateTime)dtElement; 
Console.WriteLine("orderDate={0:d}", orderDate); 
' Behavior is strict when formatting an XML element or attribute from a DateTime, 
' but behavior is lax when casting to a DateTime from an element or attribute. 
Dim root As XElement = <Root><%= New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) %></Root> 
Console.WriteLine(root) 

' Cast from a strictly formatted XML element. 
Dim dt As DateTime = CType(root, DateTime) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 
Console.WriteLine("-----") 

' If root is formatted in some different way: 
Dim dtElement As XElement = <OrderDate>October 6, 2006</OrderDate> 
Console.WriteLine(dtElement) 
Dim orderDate As DateTime = CType(dtElement, DateTime) 
Console.WriteLine("orderDate={0:d}", orderDate) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root>2006-10-06T12:30:00</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM 
----- 
<OrderDate>October 6, 2006</OrderDate> 
orderDate=10/6/2006 

Poznámky

Hodnotový prostor atributu nebo elementu, který obsahuje obsah data a času, je úzce spojen s daty a časy popsanými v normě ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains date and time content is closely related to the dates and times described in ISO 8601. Při vytváření atributu nebo elementu, který obsahuje obsah data a času, hodnoty atributu nebo elementu jsou formátovány podle specifikace W3C.When creating an attribute or element that contains date and time content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Další podrobnosti najdete v tématu specifikace W3C.See the W3C specification for more details.

Chování je Lax při přetypování do DateTime atributu nebo elementu.Behavior is lax when casting to a DateTime from an attribute or element. I v případě, že hodnota atributu nebo elementu není zformátována přesně podle specifikace W3C, hodnota je odpovídajícím způsobem převedena na DateTime .Even if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a DateTime.

Tento operátor převodu používá CultureInfo.InvariantCulture pro převod z DateTime .This conversion operator uses CultureInfo.InvariantCulture to convert from a DateTime.

Platí pro

Explicit(XElement to DateTimeOffset)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XAttribute na DateTimeOffset .Cast the value of this XAttribute to a DateTimeOffset.

public:
 static explicit operator DateTimeOffset(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTimeOffset (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> DateTimeOffset
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As DateTimeOffset

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na DateTimeOffset .The XElement to cast to DateTimeOffset.

Návraty

DateTimeOffset

Obsahující DateTimeOffset obsah XElement .A DateTimeOffset that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou DateTimeOffset hodnotu.The element does not contain a valid DateTimeOffset value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s obsahem data a času.The following example creates an element with date and time content. Pak se přetypování na DateTimeOffset hodnotu načte.It then casts to DateTimeOffset to retrieve the value.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", new DateTimeOffset(new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0))) 
); 
Console.WriteLine(root); 

DateTimeOffset dt = (DateTimeOffset)root.Element("Child"); 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Child><%= New DateTimeOffset(New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) %></Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Dim dt As DateTimeOffset = CType(root.<Child>(0), DateTimeOffset) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child>2006-10-06T12:30:00-07:00</Child> 
</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM -07:00 

Poznámky

Tento operátor převodu používá XmlConvert třídu k provedení převodu.This conversion operator uses the XmlConvert class to do the conversion.

Platí pro

Explicit(XElement to Double)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Double .Cast the value of this XElement to a Double.

public:
 static explicit operator double(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator double (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> double
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Double

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Double .The XElement to cast to Double.

Návraty

Double

Obsahující Double obsah XElement .A Double that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou Double hodnotu.The element does not contain a valid Double value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří atribut s double obsahem.The following example creates an attribute with double content. Poté načte hodnotu přetypováním na Double .It then retrieves the value by casting to Double.

XElement root = new XElement("Root", 1.79769313486231e308); 
double value = (double)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>1.79769313486231E+308</Root> 
Dim value As Double = CDbl(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=1.79769313486231E+308 

Platí pro

Explicit(XElement to Guid)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Guid .Cast the value of this XElement to a Guid.

public:
 static explicit operator Guid(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator Guid (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Guid
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Guid

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Guid .The XElement to cast to Guid.

Návraty

Guid

Obsahující Guid obsah XElement .A Guid that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou Guid hodnotu.The element does not contain a valid Guid value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s identifikátorem GUID jako obsah.The following example creates an element with a guid as content. Poté načte hodnotu přetypováním na Guid .It then retrieves the value by casting to Guid.

XElement root = new XElement("Root", new Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730")); 
Guid value = (Guid)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root><%= New Guid("3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730") %></Root> 
Dim value As Guid = CType(root, Guid) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=3c1cc55b-baff-4b7a-9d17-077af3aa5730 

Platí pro

Explicit(XElement to Decimal)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Decimal .Cast the value of this XElement to a Decimal.

public:
 static explicit operator System::Decimal(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator decimal (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> decimal
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Decimal

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Decimal .The XElement to cast to Decimal.

Návraty

Decimal

Obsahující Decimal obsah XElement .A Decimal that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou Decimal hodnotu.The element does not contain a valid Decimal value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s desítkovou hodnotou.The following example creates an element with a decimal value. Poté načte hodnotu atributu přetypováním na Decimal .It then retrieves the value of the attribute by casting to Decimal.

XElement root = new XElement("Root", "79228162514264337593543950335"); 
decimal value = (decimal)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>79228162514264337593543950335</Root> 
Dim value As Decimal = CDec(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=79228162514264337593543950335 

Platí pro

Explicit(XElement to Int64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypování hodnoty this XElement na Int64 .Cast the value of this XElement to an Int64.

public:
 static explicit operator long(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator long (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> int64
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Long

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Int64 .The XElement to cast to Int64.

Návraty

Int64

Obsahující Int64 obsah XElement .A Int64 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou Int64 hodnotu.The element does not contain a valid Int64 value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s dlouhým celým číslem jako obsah.The following example creates an element with a long integer as content. Poté načte hodnotu prvku přetypováním na Int64 .It then retrieves the value of the element by casting to Int64.

XElement root = new XElement("Root", 9223372036854775807); 
long value = (long)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>9223372036854775807</Root> 
Dim value As Long = CLng(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=9223372036854775807 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<Double>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> Double .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Double.

public:
 static explicit operator Nullable<double>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator double? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator double? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<double>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of Double)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> Double .The XElement to cast to Nullable<T> of Double.

Návraty

Nullable<Double>

Obsahující Nullable<T> Double obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of Double that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou Double hodnotu.The element is not null and does not contain a valid Double value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.The following example creates an element with double precision floating point content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> Double .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of Double.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", 1.79769313486231e308) 
); 
double? value = (double?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable double: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _ 
    <Root> 
      <Value>1.79769313486231e308</Value> 
    </Root> 

Dim value As Nullable(Of Double) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of Double)) 
Console.WriteLine("Nullable double: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable double: value=1.79769313486231E+308 

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<DateTime>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> DateTime .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTime.

public:
 static explicit operator Nullable<DateTime>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTime? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTime? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<DateTime>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of DateTime)

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Nullable<T> DateTime .The XElement to cast to Nullable<T> of DateTime.

Návraty

Nullable<DateTime>

Obsahující Nullable<T> DateTime obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of DateTime that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou DateTime hodnotu.The element is not null and does not contain a valid DateTime value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s datem a časem jako obsah.The following example creates an element with a date and time as content. Poté načte hodnotu přetypováním na Nullable<T> DateTime .It then retrieves the value by casting to Nullable<T> of DateTime.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Value", new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) 
); 
DateTime? value = (DateTime?)root.Element("Value"); 
Console.WriteLine("Nullable DateTime: value={0}", value == null ? "null" : value.ToString()); 
Dim root As XElement = _  
  <Root> 
    <Value><%= New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0) %></Value> 
  </Root> 
Dim value As Nullable(Of DateTime) = CType(root.Element("Value"), Nullable(Of DateTime)) 
Console.WriteLine("Nullable DateTime: value={0}", IIf(value.HasValue, value.ToString(), "null")) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Nullable DateTime: value=10/6/2006 12:30:00 PM 

Poznámky

Hodnotový prostor atributu nebo elementu, který obsahuje obsah data a času, je úzce spojen s daty a časy popsanými v normě ISO 8601.The value space of an attribute or element that contains date and time content is closely related to the dates and times described in ISO 8601. Při vytváření atributu nebo elementu, který obsahuje obsah data a času, hodnoty atributu nebo elementu jsou formátovány podle specifikace W3C.When creating an attribute or element that contains date and time content, the attribute or element values are formatted per the W3C specification. Další podrobnosti najdete v tématu specifikace W3C.See the W3C specification for more details.

Chování je Lax při přetypování na z Nullable<T> DateTime atributu nebo elementu z.The behavior is lax when casting to a Nullable<T> of DateTime from an attribute or element. I v případě, že hodnota atributu nebo elementu není zformátována přesně podle specifikace W3C, hodnota je odpovídajícím způsobem převedena na Nullable<T> DateTime .Even if the attribute or element value is not formatted exactly per the W3C specification, the value is appropriately converted to a Nullable<T> of DateTime.

Tento operátor převodu používá CultureInfo.InvariantCulture pro převod z DateTime .This conversion operator uses CultureInfo.InvariantCulture to convert from a DateTime.

Platí pro

Explicit(XElement to Nullable<DateTimeOffset>)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypovat hodnotu this XElement na Nullable<T> DateTimeOffset .Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTimeOffset.

public:
 static explicit operator Nullable<DateTimeOffset>(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTimeOffset? (System.Xml.Linq.XElement element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator DateTimeOffset? (System.Xml.Linq.XElement? element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> Nullable<DateTimeOffset>
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Nullable(Of DateTimeOffset)

Parametry

element
XElement

Přetypování na XElement Nullable<T> DateTimeOffset .The XElement to cast to an Nullable<T> of DateTimeOffset.

Návraty

Nullable<DateTimeOffset>

Obsahující Nullable<T> DateTimeOffset obsah tohoto typu XElement .A Nullable<T> of DateTimeOffset that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Element není a neobsahuje null platnou DateTimeOffset hodnotu.The element is not null and does not contain a valid DateTimeOffset value.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s obsahem data a času.The following example creates an element with date and time content. Pak se přetypování na Nullable<T> DateTimeOffset hodnotu pro načtení hodnoty.It then casts to Nullable<T> of DateTimeOffset to retrieve the value.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XElement("Child", new DateTimeOffset(new DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0))) 
); 
Console.WriteLine(root); 

DateTimeOffset? dt = (DateTimeOffset?)root.Element("Child"); 
Console.WriteLine("dt={0}", dt); 
Dim root As XElement = _ 
  <Root> 
    <Child><%= New DateTimeOffset(New DateTime(2006, 10, 6, 12, 30, 0)) %></Child> 
  </Root> 
Console.WriteLine(root) 

Dim dt As Nullable(Of DateTimeOffset) = CType(root.<Child>(0), Nullable(Of DateTimeOffset)) 
Console.WriteLine("dt={0}", dt) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child>2006-10-06T12:30:00-07:00</Child> 
</Root> 
dt=10/6/2006 12:30:00 PM -07:00 

Poznámky

Tento operátor převodu používá XmlConvert třídu k provedení převodu.This conversion operator uses the XmlConvert class to do the conversion.

Platí pro

Explicit(XElement to Int32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Přetypování hodnoty this XElement na Int32 .Cast the value of this XElement to an Int32.

public:
 static explicit operator int(System::Xml::Linq::XElement ^ element);
[System.CLSCompliant(false)]
public static explicit operator int (System.Xml.Linq.XElement element);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member op_Explicit : System.Xml.Linq.XElement -> int
Public Shared Narrowing Operator CType (element As XElement) As Integer

Parametry

element
XElement

XElementPro přetypování na Int32 .The XElement to cast to Int32.

Návraty

Int32

Obsahující Int32 obsah XElement .A Int32 that contains the content of this XElement.

Atributy

Výjimky

Prvek neobsahuje platnou Int32 hodnotu.The element does not contain a valid Int32 value.

elementParametr je null .The element parameter is null.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s celým číslem jako obsah.The following example creates an element with an integer as content. Poté načte hodnotu přetypováním na Int32 .It then retrieves the value by casting to Int32.

XElement root = new XElement("Root", 2147483647); 
int value = (int)root; 
Console.WriteLine("value={0}", value); 
Dim root As XElement = <Root>2147483647</Root> 
Dim value As Integer = CInt(root) 
Console.WriteLine("value={0}", value) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

value=2147483647 

Platí pro