XmlWriter.WriteRaw Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě zapisuje nezpracované označení ručně.When overridden in a derived class, writes raw markup manually.

Přetížení

WriteRaw(String)

Při přepsání v odvozené třídě zapisuje nezpracované označení ručně z řetězce.When overridden in a derived class, writes raw markup manually from a string.

WriteRaw(Char[], Int32, Int32)

Při přepsání v odvozené třídě zapisuje nezpracované označení ručně z vyrovnávací paměti znaků.When overridden in a derived class, writes raw markup manually from a character buffer.

Poznámky

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteRawAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteRawAsync.

WriteRaw(String)

Při přepsání v odvozené třídě zapisuje nezpracované označení ručně z řetězce.When overridden in a derived class, writes raw markup manually from a string.

public:
 abstract void WriteRaw(System::String ^ data);
public abstract void WriteRaw (string data);
abstract member WriteRaw : string -> unit
Public MustOverride Sub WriteRaw (data As String)

Parametry

data
String

Řetězec obsahující text, který se má zapsatString containing the text to write.

Výjimky

data je buď null, nebo String.Empty.data is either null or String.Empty.

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Příklady

XmlTextWriter.WriteRawPříklad použití této metody naleznete v tématu.See XmlTextWriter.WriteRaw for an example using this method.

Poznámky

Tato metoda neřídí speciální znaky.This method does not escape special characters.

Důležité

XmlWriterNeověřuje data, která jsou předána WriteRaw metodě.The XmlWriter does not validate the data that is passed to the WriteRaw method. Do této metody byste neměli předávat libovolná data.You should not pass arbitrary data to this method.

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteRawAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteRawAsync.

Platí pro

WriteRaw(Char[], Int32, Int32)

Při přepsání v odvozené třídě zapisuje nezpracované označení ručně z vyrovnávací paměti znaků.When overridden in a derived class, writes raw markup manually from a character buffer.

public:
 abstract void WriteRaw(cli::array <char> ^ buffer, int index, int count);
public abstract void WriteRaw (char[] buffer, int index, int count);
abstract member WriteRaw : char[] * int * int -> unit
Public MustOverride Sub WriteRaw (buffer As Char(), index As Integer, count As Integer)

Parametry

buffer
Char[]

Pole znaků obsahující text, který se má zapsatCharacter array containing the text to write.

index
Int32

Pozice v rámci vyrovnávací paměti indikuje začátek textu, který se má zapsat.The position within the buffer indicating the start of the text to write.

count
Int32

Počet znaků k zápisu.The number of characters to write.

Výjimky

buffer je null.buffer is null.

index nebo count je menší než nula.index or count is less than zero.

-nebo--or- Velikost vyrovnávací paměti minus index je menší než count .The buffer length minus index is less than count.

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Poznámky

Tato metoda neřídí speciální znaky.This method does not escape special characters.

Důležité

XmlWriterNeověřuje data, která jsou předána WriteRaw metodě.The XmlWriter does not validate the data that is passed to the WriteRaw method. Do této metody byste neměli předávat libovolná data.You should not pass arbitrary data to this method.

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteRawAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteRawAsync.

Platí pro