RepeatBehavior.Duration Vlastnost

Definice

Získá celkovou dobu, po kterou se má přehrát Windows. UI. XAML. Media. Animation. Timeline.Gets the total length of time a Windows.UI.Xaml.Media.Animation.Timeline should play.

public:
 property TimeSpan Duration { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan Duration { get; set; }
member this.Duration : TimeSpan with get, set
Public Property Duration As TimeSpan

Hodnota vlastnosti

Celková doba, kterou by měla časová osa hrát.The total length of time a timeline should play.

Výjimky

Tento RepeatBehavior popisuje počet iterací, nikoli dobu trvání opakování.This RepeatBehavior describes an iteration count, not a repeat duration.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro