RepeatBehavior.HasCount Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda chování opakování má zadaný počet iterací.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified iteration count.

public:
 property bool HasCount { bool get(); };
public bool HasCount { get; }
member this.HasCount : bool
Public ReadOnly Property HasCount As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, pokud instance představuje počet iterací; v opačném případě false.true if the instance represents an iteration count; otherwise, false.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro