RepeatBehavior.HasDuration Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která indikuje, jestli chování opakování má zadanou dobu trvání opakování.Gets a value that indicates whether the repeat behavior has a specified repeat duration.

public:
 property bool HasDuration { bool get(); };
public bool HasDuration { get; }
member this.HasDuration : bool
Public ReadOnly Property HasDuration As Boolean

Hodnota vlastnosti

true, pokud instance představuje dobu trvání opakování; v opačném případě false.true if the instance represents a repeat duration; otherwise, false.

Poznámky

Tato struktura představuje projekci .NET pro prostředí Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct.This struct represents the .NET projection of the Windows Runtime (WinRT) RepeatBehavior struct. Další informace najdete v tématu RepeatBehavior v referenčních informacích k rozhraní API UWP.For more information, see RepeatBehavior in the UWP API reference.

Platí pro