Shell.CurrentItem Vlastnost

Definice

Aktuálně vybrané ShellItem nebo FlyoutItem .

public Xamarin.Forms.ShellItem CurrentItem { get; set; }
member this.CurrentItem : Xamarin.Forms.ShellItem with get, set

Hodnota vlastnosti

ShellItem

Platí pro