FlyoutItem Třída

Definice

ShellItem, Který má kolekci Tab objektů.

[System.ComponentModel.EditorBrowsable(System.ComponentModel.EditorBrowsableState.Always)]
public class FlyoutItem : Xamarin.Forms.ShellItem
type FlyoutItem = class
    inherit ShellItem
Dědičnost
Atributy

Konstruktory

FlyoutItem()

Pole

ImageStyle

StyleClass sada na obrázku každé položky informačního rámečku. Tato const je nastavená na "FlyoutItemImageStyle".

IsVisibleProperty
LabelStyle

StyleClass sada na popisku každé položky informačního rámečku. Tato const je nastavená na "FlyoutItemLabelStyle".

LayoutStyle

StyleClass sada na popisku každé položky informačního rámečku. Tato const je nastavená na "FlyoutItemLayoutStyle".

Vlastnosti

AutomationId

Získává nebo nastavuje hodnotu, která umožňuje automatizačnímu rozhraní najít tento prvek a pracovat s ním.

(Zděděno od Element)
BindingContext

Získá nebo nastaví objekt, který obsahuje vlastnosti, které budou cílem vázaných vlastností, které patří k tomuto BindableObject .

(Zděděno od BindableObject)
class (Zděděno od NavigableElement)
ClassId

Získává nebo nastavuje hodnotu, která slouží k identifikaci kolekce sémanticky podobných prvků.

(Zděděno od Element)
CurrentItem

Aktuálně vybrané Tab nebo ShellSection .

(Zděděno od ShellItem)
Dispatcher (Zděděno od BindableObject)
EffectControlProvider

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
Effects

Seznam efektů, které se vztahují k této položce.

(Zděděno od Element)
FlyoutDisplayOptions

AsSingleItem (výchozí) zobrazí pouze název této položky v informačním rámečku. AsMultipleItems vytvoří samostatnou možnost informačního panelu pro každou podřízenou položku a MenuItem .

(Zděděno od ShellGroupItem)
FlyoutIcon

Ikona, která se má použít pro položku Pokud tato vlastnost není nastavená, bude se pro použití Icon hodnoty vlastnosti používat.

(Zděděno od BaseShellItem)
Icon

Definuje ikonu, která se zobrazí v částech okolí, které nejsou v informačním rámečku.

(Zděděno od BaseShellItem)
Id

Získá hodnotu, která může být použita k jednoznačné identifikaci prvku prostřednictvím spuštění aplikace.

(Zděděno od Element)
IsChecked

Definuje, zda je položka v informačním rámečku aktuálně zvýrazněna.

(Zděděno od BaseShellItem)
IsEnabled

Definuje, jestli je položka v Chrome vybraná.

(Zděděno od BaseShellItem)
IsTabStop

Určuje, zda je FlyoutItem součástí navigace na kartě.

(Zděděno od BaseShellItem)
IsVisible (Zděděno od BaseShellItem)
Items

Kolekce objektů, ShellSection které spravuje ShellItem .

(Zděděno od ShellItem)
LogicalChildren

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
Navigation (Zděděno od NavigableElement)
NavigationProxy (Zděděno od NavigableElement)
Parent

Získá nebo nastaví nadřazený element elementu.

(Zděděno od Element)
ParentView
Zastaralé.

Získá prvek, který je nejbližším nadřazeným prvkem tohoto prvku, který je VisualElement .

(Zděděno od Element)
Platform
Zastaralé.
(Zděděno od Element)
RealParent

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
Route

Řetězec použitý k adresování položky

(Zděděno od BaseShellItem)
Style (Zděděno od NavigableElement)
StyleClass (Zděděno od NavigableElement)
StyleId

Získá nebo nastaví uživatelsky definovanou hodnotu k jednoznačné identifikaci elementu.

(Zděděno od Element)
TabIndex

Určuje pořadí, ve kterém FlyoutItem objekty získají fokus, když uživatel prochází položky stisknutím klávesy TAB.

(Zděděno od BaseShellItem)
Title

Název, který se má zobrazit v uživatelském rozhraní

(Zděděno od BaseShellItem)

Metody

ApplyBindings()

Použijte vazby na BindingContext .

(Zděděno od BindableObject)
ClearValue(BindableProperty)

Vymaže všechny hodnoty nastavené SetValue pro property .

(Zděděno od BindableObject)
ClearValue(BindablePropertyKey)

Vymaže jakoukoli hodnotu nastavenou SetValue pro vlastnost, která je identifikována pomocí propertyKey .

(Zděděno od BindableObject)
CoerceValue(BindableProperty) (Zděděno od BindableObject)
CoerceValue(BindablePropertyKey) (Zděděno od BindableObject)
Descendants()

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
EffectIsAttached(String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
FindByName(String)

Vrátí prvek, který má zadaný název.

(Zděděno od Element)
GetIsVisible(BindableObject)
GetValue(BindableProperty)

Vrátí hodnotu, která je obsažena v BindableProperty.

(Zděděno od BindableObject)
GetValues(BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)
GetValues(BindableProperty, BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)
IsSet(BindableProperty)

Vrátí, true zda cílová vlastnost existuje a byla nastavena.

(Zděděno od BindableObject)
On<T>() (Zděděno od ShellItem)
OnAppearing() (Zděděno od BaseShellItem)
OnBindingContextChanged()

Vyvolá se vždy, když se změní kontext vazby prvku. Implementací této metody přidejte zpracování třídy pro tuto událost.

(Zděděno od Element)
OnChildAdded(Element)

Vývojáři mohou tuto metodu přepsat a přizpůsobit tak chování při Element Přidání nového.

(Zděděno od ShellItem)
OnChildRemoved(Element)
Zastaralé.

Vývojáři mohou tuto metodu přepsat a přizpůsobit tak chování při odebrání podřízeného objektu Element .

(Zděděno od ShellItem)
OnChildRemoved(Element, Int32) (Zděděno od ShellItem)
OnDisappearing() (Zděděno od BaseShellItem)
OnParentSet() (Zděděno od NavigableElement)
OnPropertyChanged(String)

Volá se při každé změně vlastnosti.

(Zděděno od BaseShellItem)
OnPropertyChanging(String)

Voláním této metody z podřízené třídy se upozorní, že se u vlastnosti stane Změna.

(Zděděno od BindableObject)
OnTabIndexPropertyChanged(Int32, Int32)

Volá se vždy, když se změní vlastnost TabIndex.

(Zděděno od BaseShellItem)
OnTabStopPropertyChanged(Boolean, Boolean)

Volá se vždy, když se změní vlastnost IsTabStop.

(Zděděno od BaseShellItem)
RemoveBinding(BindableProperty)

Odebere dříve nastavenou vazbu.

(Zděděno od BindableObject)
RemoveDynamicResource(BindableProperty)

Odebere dříve nastavený dynamický prostředek.

(Zděděno od Element)
SetBinding(BindableProperty, BindingBase)

Přiřadí vazbu k vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
SetDynamicResource(BindableProperty, String)

Nastaví vlastnost BindableProperty tohoto prvku, který se má aktualizovat prostřednictvím DynamicResource se zadaným klíčem.

(Zděděno od Element)
SetIsVisible(BindableObject, Boolean)
SetValue(BindableProperty, Object)

Nastaví hodnotu zadané vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
SetValue(BindablePropertyKey, Object)

Nastaví hodnotu propertyKey.

(Zděděno od BindableObject)
SetValueCore(BindableProperty, Object, SetValueFlags)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)
SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
SetValueFromRenderer(BindablePropertyKey, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
TabIndexDefaultValueCreator()

Volá se, aby se nastavila výchozí hodnota vlastnosti TabIndex.

(Zděděno od BaseShellItem)
TabStopDefaultValueCreator()

Volá se, aby se nastavila výchozí hodnota vlastnosti přístupového panelu.

(Zděděno od BaseShellItem)
UnapplyBindings()

Odaplikuje všechny dřív nastavené vazby.

(Zděděno od BindableObject)

událost

Appearing (Zděděno od BaseShellItem)
BindingContextChanged

Vyvolá se vždy, když se BindingContext změní vlastnost.

(Zděděno od BindableObject)
ChildAdded

Vyvolá se při každém přidání podřízeného prvku k elementu.

(Zděděno od Element)
ChildRemoved

Vyvolá se při každém odebrání podřízeného elementu z elementu.

(Zděděno od Element)
DescendantAdded

Vyvolá se vždy, když je do podstromu prvků přidán podřízený element.

(Zděděno od Element)
DescendantRemoved

Vyvolá se vždy, když je z podstromu prvků odebrán podřízený element.

(Zděděno od Element)
Disappearing (Zděděno od BaseShellItem)
PlatformSet
Zastaralé.
(Zděděno od Element)
PropertyChanged

Vyvolá se při změně vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
PropertyChanging

Vyvolá se v případě, že dojde ke změně vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)

Explicitní implementace rozhraní

IDynamicResourceHandler.SetDynamicResource(BindableProperty, String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)
IElementController.SetValueFromRenderer(BindableProperty, Object)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od Element)
INameScope.RegisterName(String, Object)

Pouze pro interní použití.

(Zděděno od Element)
IShellItemController.GetItems() (Zděděno od ShellItem)
IShellItemController.ItemsCollectionChanged (Zděděno od ShellItem)
IShellItemController.ProposeSection(ShellSection, Boolean)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od ShellItem)
IShellItemController.ShowTabs (Zděděno od ShellItem)

Metody rozšíření

GetPropertyIfSet<T>(BindableObject, BindableProperty, T)
SetAppThemeColor(BindableObject, BindableProperty, Color, Color)
SetBinding(BindableObject, BindableProperty, String, BindingMode, IValueConverter, String)

Vytvoří a použije vazbu na vlastnost.

SetBinding<TSource>(BindableObject, BindableProperty, Expression<Func<TSource,Object>>, BindingMode, IValueConverter, String)
Zastaralé.

Vytvoří a použije vazbu z výrazu.

SetOnAppTheme<T>(BindableObject, BindableProperty, T, T)
FindByName<T>(Element, String)

Vrátí instanci typu T , který má název name v oboru, který zahrnuje element.

FindNextElement(ITabStopElement, Boolean, IDictionary<Int32,List<ITabStopElement>>, Int32)
GetTabIndexesOnParentPage(ITabStopElement, Int32)

Platí pro