Shell.FlyoutHeaderTemplate Vlastnost

Definice

Vzhled záhlaví informačního rámečku lze definovat nastavením FlyoutHeaderTemplate vlastnosti na DataTemplate .

public Xamarin.Forms.DataTemplate FlyoutHeaderTemplate { get; set; }
member this.FlyoutHeaderTemplate : Xamarin.Forms.DataTemplate with get, set

Hodnota vlastnosti

DataTemplate

Platí pro