VisualElement.AnchorX Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví komponentu X centrálního bodu pro libovolnou transformaci vzhledem k hranicím prvku. Toto je vlastnost s možností vazby.

public double AnchorX { get; set; }
member this.AnchorX : double with get, set

Hodnota vlastnosti

Double

Hodnota, která deklaruje komponentu X transformace. Výchozí hodnota je 0,5.

Platí pro

Viz také