VisualElement.Triggers Vlastnost

Definice

Získá seznam aktivační události přidružené k tomuto prvku. Toto je vlastnost s možností vazby.

public System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.TriggerBase> Triggers { get; }
member this.Triggers : System.Collections.Generic.IList<Xamarin.Forms.TriggerBase>

Hodnota vlastnosti

IList<TriggerBase>

Platí pro