TriggerBase Třída

Definice

Základní třída pro třídy, které obsahují podmínku a seznam akcí, které mají být provedeny při splnění podmínky.

public abstract class TriggerBase : Xamarin.Forms.BindableObject
type TriggerBase = class
    inherit BindableObject
Dědičnost
TriggerBase
Odvozené

Vlastnosti

BindingContext

Získá nebo nastaví objekt, který obsahuje vlastnosti, které budou cílem vázaných vlastností, které patří k tomuto BindableObject .

(Zděděno od BindableObject)
Dispatcher (Zděděno od BindableObject)
EnterActions

Získá seznam TriggerAction objektů, které budou vyvolány při splnění podmínky triggeru. Ignorováno pro EventTrigger třídu.

ExitActions

Načte seznam TriggerAction objektů, které se vyvolají po aktivaci podmínky, že už není splněné. Ignorováno pro EventTrigger třídu.

IsSealed

Načte hodnotu, která označuje, jestli je Trigger uzavřený.

TargetType

Typ objektu, ke kterému TriggerBase lze připojit tento objekt.

Metody

ApplyBindings()

Použijte vazby na BindingContext .

(Zděděno od BindableObject)
ClearValue(BindableProperty)

Vymaže všechny hodnoty nastavené SetValue pro property .

(Zděděno od BindableObject)
ClearValue(BindablePropertyKey)

Vymaže jakoukoli hodnotu nastavenou SetValue pro vlastnost, která je identifikována pomocí propertyKey .

(Zděděno od BindableObject)
CoerceValue(BindableProperty) (Zděděno od BindableObject)
CoerceValue(BindablePropertyKey) (Zděděno od BindableObject)
GetValue(BindableProperty)

Vrátí hodnotu, která je obsažena v BindableProperty.

(Zděděno od BindableObject)
GetValues(BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)
GetValues(BindableProperty, BindableProperty, BindableProperty)
Zastaralé.

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)
IsSet(BindableProperty)

Vrátí, true zda cílová vlastnost existuje a byla nastavena.

(Zděděno od BindableObject)
OnBindingContextChanged()

Přepište tuto metodu, aby se akce spustila, když se BindingContext změní.

(Zděděno od BindableObject)
OnPropertyChanged(String)

Voláním této metody z podřízené třídy upozorníme, že u vlastnosti došlo ke změně.

(Zděděno od BindableObject)
OnPropertyChanging(String)

Voláním této metody z podřízené třídy se upozorní, že se u vlastnosti stane Změna.

(Zděděno od BindableObject)
RemoveBinding(BindableProperty)

Odebere dříve nastavenou vazbu.

(Zděděno od BindableObject)
SetBinding(BindableProperty, BindingBase)

Přiřadí vazbu k vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
SetValue(BindableProperty, Object)

Nastaví hodnotu zadané vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
SetValue(BindablePropertyKey, Object)

Nastaví hodnotu propertyKey.

(Zděděno od BindableObject)
SetValueCore(BindableProperty, Object, SetValueFlags)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)
UnapplyBindings()

Odaplikuje všechny dřív nastavené vazby.

(Zděděno od BindableObject)

Události

BindingContextChanged

Vyvolá se vždy, když se BindingContext změní vlastnost.

(Zděděno od BindableObject)
PropertyChanged

Vyvolá se při změně vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)
PropertyChanging

Vyvolá se v případě, že dojde ke změně vlastnosti.

(Zděděno od BindableObject)

Explicitní implementace rozhraní

IDynamicResourceHandler.SetDynamicResource(BindableProperty, String)

Pro interní použití platformou Xamarin. Forms.

(Zděděno od BindableObject)

Metody rozšíření

GetPropertyIfSet<T>(BindableObject, BindableProperty, T)
SetAppThemeColor(BindableObject, BindableProperty, Color, Color)
SetBinding(BindableObject, BindableProperty, String, BindingMode, IValueConverter, String)

Vytvoří a použije vazbu na vlastnost.

SetBinding<TSource>(BindableObject, BindableProperty, Expression<Func<TSource,Object>>, BindingMode, IValueConverter, String)
Zastaralé.

Vytvoří a použije vazbu z výrazu.

SetOnAppTheme<T>(BindableObject, BindableProperty, T, T)

Platí pro