C#odkazC# reference

Tato část poskytuje referenční materiál o C# klíčových slovech, operátorech, speciálních znacích, direktivách preprocesoru, možnostech kompilátoru a chybách a upozorněních kompilátoru.This section provides reference material about C# keywords, operators, special characters, preprocessor directives, compiler options, and compiler errors and warnings.

V tomto oddíluIn this section

Klíčová slova jazyka C#C# Keywords
Obsahuje odkazy na informace o C# klíčových slovech a syntaxi.Provides links to information about C# keywords and syntax.

Operátory jazyka C#C# Operators
Obsahuje odkazy na informace o C# operátorech a syntaxi.Provides links to information about C# operators and syntax.

Speciální znaky v jazyce C#C# Special Characters
Obsahuje odkazy na informace o speciálních kontextových znacích C# v a jejich využití.Provides links to information about special contextual characters in C# and their usage.

C# Direktivy preprocesoruC# Preprocessor Directives
Obsahuje odkazy na informace o příkazech kompilátoru pro vložení ve C# zdrojovém kódu.Provides links to information about compiler commands for embedding in C# source code.

Možnosti kompilátoru jazyka C#C# Compiler Options
Obsahuje informace o možnostech kompilátoru a o jejich použití.Includes information about compiler options and how to use them.

Chyby kompilátoru jazyka C#C# Compiler Errors
Obsahuje fragmenty kódu, které ukazují příčinu a opravu C# chyb a upozornění kompilátoru.Includes code snippets that demonstrate the cause and correction of C# compiler errors and warnings.

C#Specifikace jazykaC# Language Specification
Specifikace C# jazyka 6,0.The C# 6.0 language specification. Toto je návrh konceptu pro jazyk C# 6,0.This is a draft proposal for the C# 6.0 language. Tento dokument bude revidován prostřednictvím práce s výborem Standards C# ECMA.This document will be refined through work with the ECMA C# standards committee. Verze 5,0 byla vydána v prosinci 2017 jako standardní dokument ECMA-334 5 Edition .Version 5.0 has been released in December 2017 as the Standard ECMA-334 5th Edition document.

Funkce, které byly implementovány ve C# verzích po 6,0, jsou reprezentovány v návrzích specifikace jazyka.The features that have been implemented in C# versions after 6.0 are represented in language specification proposals. Tyto dokumenty popisují rozdíly ve specifikaci jazyka, aby bylo možné tyto nové funkce Přidat.These documents describe the deltas to the language spec in order to add these new features. Tyto jsou ve formuláři návrhu konceptu.These are in draft proposal form. Tyto specifikace budou upřesněny a odeslány do výboru standardů ECMA pro formální kontrolu a začlenění do budoucí verze C# Standard.These specifications will be refined and submitted to the ECMA standards committee for formal review and incorporation into a future version of the C# Standard.

C#Návrhy specifikace 7,0C# 7.0 Specification Proposals
V C# 7,0 je implementováno několik nových funkcí.There are a number of new features implemented in C# 7.0. Patří mezi ně porovnávání vzorů, místní funkce, deklarace proměnných out, výrazy throw, binární literály a oddělovače číslic.They include pattern matching, local functions, out variable declarations, throw expressions, binary literals, and digit separators. Tato složka obsahuje specifikace pro každou z těchto funkcí.This folder contains the specifications for each of those features.

C#Návrhy specifikace 7,1C# 7.1 Specification Proposals
V C# 7,1 jsou přidané nové funkce.There are new features added in C# 7.1. Nejprve můžete napsat metodu Main, která vrací Task nebo Task<int>.First, you can write a Main method that returns Task or Task<int>. To umožňuje přidat modifikátor async do Main.This enables you to add the async modifier to Main. Výraz default lze použít bez typu v umístění, kde lze typ odvodit.The default expression can be used without a type in locations where the type can be inferred. Také je možné odvodit názvy členů řazené kolekce členů.Also, tuple member names can be inferred. A nakonec lze použít porovnávání vzorů s obecnými typy.Finally, pattern matching can be used with generics.

C#Návrhy specifikace 7,2C# 7.2 Specification Proposals
C#7,2 Přidání řady malých funkcí.C# 7.2 added a number of small features. Argumenty můžete předat odkazem ReadOnly pomocí klíčového slova in.You can pass arguments by readonly reference using the in keyword. K dispozici je množství změn nízké úrovně, které podporují bezpečnost v době kompilace pro Span a související typy.There are a number of low-level changes to support compile-time safety for Span and related types. V některých situacích můžete použít pojmenované argumenty, kde jsou později argumenty pozice.You can use named arguments where later arguments are positional, in some situations. Modifikátor přístupu private protected umožňuje určit, že volající jsou omezeny na odvozené typy implementované ve stejném sestavení.The private protected access modifier enables you to specify that callers are limited to derived types implemented in the same assembly. Operátor ?: lze přeložit na odkaz na proměnnou.The ?: operator can resolve to a reference to a variable. Můžete také formátovat hexadecimální a binární čísla pomocí počátečního oddělovače číslic.You can also format hexadecimal and binary numbers using a leading digit separator.

C#Návrhy specifikace 7,3C# 7.3 Specification Proposals
C#7,3 je další verze bodu, která zahrnuje několik malých aktualizací.C# 7.3 is another point release that includes several small updates. V parametrech obecného typu můžete použít nová omezení.You can use new constraints on generic type parameters. Další změny usnadňují práci s fixed poli, včetně použití přidělení stackalloc .Other changes make it easier to work with fixed fields, including using stackalloc allocations. Místní proměnné deklarované s klíčovým slovem ref mohou být přiřazeny k odkazování na nové úložiště.Local variables declared with the ref keyword may be reassigned to refer to new storage. Atributy lze umístit do automaticky implementovaných vlastností, které cílí na pole zálohování generované kompilátorem.You can place attributes on auto-implemented properties that target the compiler-generated backing field. Proměnné výrazu lze použít v inicializátorech.Expression variables can be used in initializers. Řazené kolekce členů lze porovnat s rovností (nebo nerovností).Tuples can be compared for equality (or inequality). Existuje také vylepšení řešení přetížení.There have also been some improvements to overload resolution.

C#Návrhy specifikace 8,0C# 8.0 Specification Proposals
C#8,0 je k dispozici v rozhraní .NET Core 3,0.C# 8.0 is available with .NET Core 3.0. Mezi tyto funkce patří typy odkazů s možnou hodnotou null, rekurzivní porovnávání vzorů, metody rozhraní Standard, asynchronní streamy, rozsahy a indexy, založené na vzorcích a používání deklarací, přiřazení sloučení s hodnotou null a členy instance s vlastností ReadOnly.The features include nullable reference types, recursive pattern matching, default interface methods, async streams, ranges and indexes, pattern based using and using declarations, null coalescing assignment, and readonly instance members.

Použití vývojového prostředí sady Visual Studio pro jazyk C#Using the Visual Studio Development Environment for C#
Obsahuje odkazy na koncepční témata a témata související s úlohami, které popisují rozhraní IDE a editor.Provides links to conceptual and task topics that describe the IDE and Editor.

Průvodce programováním v C#C# Programming Guide
Obsahuje informace o používání C# programovacího jazyka.Includes information about how to use the C# programming language.