Vytvoření dynamického segmentu

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Jedním z prvních a nejdůležitějších rozhodnutí, které musíte učinit při navrhování jakékoli marketingové iniciativy, je výběr správné cílové skupiny. Pouze s touto znalostí budete schopni přizpůsobit zprávu na míru tak, aby co nejlépe oslovila příslušnou skupinu osob.

V aplikaci Dynamics 365 for Marketing vytvoříte kolekci segmentů, které budete definovat pomocí pojmů, jež jsou podobné těm, které už používáte k popisování skupin zákazníků, například „ženy, které mají rády víno, jsou starší 40 let a žijí v Olomouci“ nebo „milovníci řemeslného piva z Plzeňského kraje, kteří navštívili náš stánek na festivalu“. Poté tyto segmenty použijete k cíleným marketingovým iniciativám, jako jsou e-mailové marketingové kampaně a cesty zákazníka. Takovéto segmenty, které definujete pomocí sady pravidel a podmínek, jsou označovány jako dynamické segmenty, protože členství v těchto segmentech se nepřetržitě mění a je automaticky založeno na informacích obsažených v databázi zapojení zákazníků. (Statické segmenty jsou naplňovány explicitním přidáváním kontaktů po jednom.)

V tomto cvičení vytvoříte dvojici fiktivních kontaktů s e-mailovými adresami, ze kterých můžete přijímat poštu, a poté nastavíte testovací segment, který bude zahrnovat tyto kontakty. Tento testovací segment bude užitečný později při experimentování s cestami zákazníka.

 1. Přejděte na Marketing > Zákazníci > Kontakty. Tím zobrazíte seznam existujících kontaktů. Na panelu příkazů vyberte Nový.
  Umístění tlačítka nového kontaktu

 2. Otevře se stránka Nový kontakt.
  Vyplnění polí pro nový kontakt
  Vyplňte následující pole:

  • Křestní jméno: Zadejte fiktivní křestní jméno.
  • Příjmení: Zadejte fiktivní příjmení.
  • E-mail: Zadejte vlastní e-mailovou adresu (nebo jinou, na kterou můžete přijímat poštu).
  • Adresa 1: Město: Zadejte fiktivní město (pro tento příklad použijeme Atlantis). Tím usnadníte vytvoření segmentu, který bude zahrnovat pouze fiktivní kontakty.
 3. Na panelu příkazů vyberte Uložit a zavřít.

 4. Vytvořte druhý kontakt, který bude podobný právě vytvořenému kontaktu. Použijte stejnou e-mailovou adresu a stejné fiktivní město, ale jiné křestní jméno a příjmení.

 5. Přejděte na Marketing > Zákazníci > Segmenty. Tím zobrazíte seznam existujících segmentů. Na panelu příkazů vyberte Nový.
  Umístění tlačítka nového segmentu

 6. Otevře se stránka Nový segment se zobrazenou kartou Obecné. Na kartě Obecné zadejte název a popis nového segmentu. Ponechejte nastavenou hodnotu Dynamický segment pro Typ segmentu.
  Karta Obecné pro entitu segmentu

 7. Otevřete kartu Definice. Zde stanovíte pravidla členství pro segment sestavením databázového dotazu.
  Umístění karty Definice pro entitu segmentu

 8. Karta Definice nabízí tři způsoby sestavení a zobrazení dotazu: Tok, NávrhářDotaz. Můžete použít kterékoli preferované zobrazení, výsledek bude stejný. Pro tento postup použijete zobrazení Návrhář, které se snadno používá a je kompaktní.
  Zobrazení Návrhář pro definování segmentu

  Tip

  Každé ze tří zobrazení na kartě Definice podporuje odlišný způsob vytvoření nebo zobrazení návrhu segmentu:

  • Zobrazení Tok je optimalizované pro kombinování segmentů pomocí logických operátorů.
  • Zobrazení Návrhář je optimalizované pro definování sad logických pravidel a podmínek určených k filtrování kontaktů.
  • Zobrazení Dotaz představuje dotaz ve formě textu a je velmi kompaktní a vhodné pro uživatele zvyklé pracovat s databázovými dotazy.

  Důležité

  Při navrhování svého segmentu můžete vybrat odkaz Získat odhadovanou velikost segmentu. Takto získáte odhad počtu kontaktů, které budou tvořit daný segment. Jedná se pouze o odhad, který se může poněkud lišit od skutečné velikosti segmentu. Skutečnou velikost segmentu a počet jeho členů zjistíte až po uvedení segmentu do ostrého provozu.

 9. Vzhledem k tomu, že vytváříte nový segment, měl by se v zobrazení Návrhářzobrazit jediný řádek, ve kterém již bude vybrána entita Kontakt (v rozevíracím seznamu zcela vlevo) a bude nastavena na Vše*. Segment tak momentálně vyhledá všechny kontakty ve vaší databázi, kterých je pravděpodobně příliš mnoho. Místo toho vytvoříte segment, který vyhledá pouze kontakty žijící v určitých městech. To provedete takto:

  1. Změňte aktuální nastavení v rozevíracím seznamu z hodnoty Vše* na adress1_city. Tím změníte dotaz tak, že místo všech kontaktů vyhledá kontakty z určitého města nebo měst. Doplní se také další dva vstupy, které použijete k dokončení definice této klauzule.

  2. V dalším rozevíracím seznamu ponechejte nastavenou hodnotu je. Jedná se o operátor (mezi další operátory patří není, větší než, menší než a další, v závislosti na použitém typu hodnot).

  3. Do pole vpravo od seznamu operátorů zadejte název fiktivního města, který jste zvolili pro testovací kontakty (Atlantis), a poté stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Po stisknutí klávesy Enter se hodnota promění v tlačítko se symbolem X. Pokud chcete, můžete zde zadáním přidat názvy dalších měst nebo odebrat stávající města výběrem symbolu X. Pokud přidáte několik měst, budou kombinována pomocí operátoru OR, takže vyhledáte kontakty ze všech uvedených měst.

   Zde uvedený příklad ukazuje tvar jednoduchého dotazu na kartě Návrhář, který vyhledá všechny kontakty z města Atlantis.
   Definování segmentu podle města

   Tip

   Můžete sestavovat velmi složité dotazy s využitím dostupných nástrojů, kombinováním klauzulí AND a klauzulí OR a přidáváním skupin dalších klauzulí, které lze kombinovat s hlavní klauzulí a dalšími skupinami prostřednictvím operací Sjednocení, Vyloučení nebo Průnik. Můžete také volně přecházet mezi kartami Tok, NávrhářDotaz, abyste zjistili, jak váš dotaz vypadá, když je vyjádřen těmito různými způsoby.

 10. Výběrem příkazu Uložit na panelu příkazů uložte práci, kterou jste dosud na segmentu provedli.

 11. Výběrem příkazu Přejít na ostrý provoz na panelu příkazů publikujte segment (pokud není segment v ostrém provozu, nemůžete ho použít v cestě zákazníka, i když jste ho uložili). Aplikace Dynamics 365 for Marketing zkontroluje, zda segment neobsahuje chyby, a pokud zjistí jakékoli problémy, oznámí je. Pokud je oznámena chyba, opravte ji a zkuste to znovu. Není-li nalezena žádná chyba, segment bude zkopírován do e-mailové marketingové služby aplikace Dynamics 365 for Marketing, která ho zpřístupní pro použití cestou zákazníka.

Viz také

Práce se segmenty
Vytvoření seznamů odběrů a center odběrů