Vytvoření pracovního profilu a registrace zařízení v IntuneCreate a work profile and enroll your device in Intune

Registrací zařízení s Androidem získáte přístup k e-mailu, aplikacím a jiným pracovním datům společnosti.Enrolling your Android device gives you access to company email, apps, and other work data. Součástí registrace je nastavení pracovního profilu, který v zařízení oddělí osobní a pracovní data.As part of enrollment, you set up a work profile, which separates the personal data on your device from your work data. Správce IT může spravovat jen pracovní profil, který obsahuje vaše pracovní data.Your IT admin can manage only the work profile, which contains your work data. Správce IT nemůže v zařízení spravovat vaše osobní data.Your IT admin cannot manage the personal data on your device. Přečtěte si o tom, co se stane, když si vytvoříte pracovní profil.Find out more about what happens when you create a work profile.

Pracovní profil vytvoříte takto:To create a work profile:

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Portál společnosti pro Android klepněte na Přihlásit se a pak se přihlaste pomocí svého pracovního nebo školního účtu.On the Android Company Portal Welcome screen, tap Sign in, and then sign in with your work or school account. Pokud tuto bezplatnou aplikaci ještě nemáte nainstalovanou, stáhněte a nainstalujte ji z obchodu Google Play.If you haven't installed the free app yet, download and install it from Google Play.

  Úvodní obrazovka aplikace Portál společnosti pro Android

 2. Na obrazovce Nastavení firemního přístupu klepněte na ZAČÍT.On the Company Access Setup screen, tap BEGIN.

  Obrazovka Nastavení firemního přístupu

 3. Na obrazovce Proč vytvořit pracovní profil si přečtěte, co budete moct dělat, a pak klepněte na POKRAČOVAT.On the Why create a work profile? screen, read about what you'll be able to do, and then tap CONTINUE.

  Proč vytvořit pracovní profil

 4. Přečtěte si informace o tom, co správce IT uvidí nebo neuvidí ve vašem zařízení, a klepněte na POKRAČOVAT.Review a list of what your IT administrator can and can't see on your device, and tap CONTINUE.

  Co správce IT uvidí nebo neuvidí na vašem zařízení

 5. Na obrazovce Co dál si přečtěte o dalším postupu a pak klepněte na POKRAČOVAT.On the What comes next screen, read about what's going to happen next, and then tap CONTINUE.

  Obrazovka Co dál

 6. Na obrazovce Nastavit pracovní profil klepněte na DALŠÍ a umožněte aplikaci Portál společnosti přístup k pracovnímu profilu.On the Set up work profile screen, tap NEXT to let the Company Portal app access the work profile.

  Udělení přístupu k pracovnímu profilu aplikaci Portál společnosti

 7. Přečtěte si obrazovku, kde Google popisuje, co váš správce IT může dělat, když si vytvoříte pracovní profil, a pak klepněte na OK.Review the Google screen that describes what your IT administrator can do when you create a work profile, and then tap OK.

  Přečtení informací Googlu o pracovních profilech

  Uvidíte několik zpráv s oznámením o „nastavování pracovního profilu“ a „registraci vašeho zařízení“.You'll see a couple of messages that say "Setting up your work profile" and "Enrolling your device."

 8. Na obrazovce Už jste urazili polovinu cestyOn the You're Halfway There! počkejte pár vteřin, až se otevře aplikace Portál společnosti.screen, wait a few seconds until the Company Portal app opens.

  Klepnutí na aplikaci Portál společnosti s odznáčkem

 9. Na úvodní obrazovce aplikace Portál společnosti pro Android klepněte na Přihlásit se a přihlaste se pod stejným pracovním nebo školním účtem, jaký jste použili v předchozí části tohoto postupu.On the Android Company Portal Welcome screen, tap Sign in, and then sign in with the same work or school account that you used to sign in earlier in this process.

 10. Na obrazovce Nastavení firemního přístupu si můžete všimnout, že nastavení pracovního profiluje je hotové. Klepněte na POKRAČOVAT.On the Company Access Setup screen, note that your Work Profile Setup is now complete, and then tap CONTINUE.

  Obrazovka Nastavení firemního přístupu znázorňující, že nastavení pracovního profilu je hotové

  Krátce se zobrazí zpráva o „registraci vašeho zařízení“.You'll briefly see the message "Enrolling your device."

 11. Když na obrazovce Nastavení firemního přístupu uvidíte, že je všechno správně nastavené, klepněte na POKRAČOVAT.When the Company Access Setup screen shows that everything has been set up correctly, tap CONTINUE.

  Obrazovka Nastavení firemního přístupu znázorňující, že pracovní profil a registrace jsou hotové

 12. Na obrazovce Nastavení firemního přístupu je hotové klepněte na HOTOVO.On the Company Access Setup complete screen, tap DONE. Pokud správce IT přidal další požadavky, bude potřeba dokončit další kroky.You may have to complete additional steps if your IT admin has added other requirements.

  Nastavení firemního přístupu je hotové

  Teď můžete získávat firemní aplikace z obchodu Play for Work.You can now get company apps from the Play Store for Work.

  Stránka obchodu Google Play for Work s aplikacemi

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback