Co se stane při vytvoření pracovního profiluWhat happens when you create a work profile

Pracovní profil je prvek, jehož nastavením ve svém zařízení umožníte uchovávat svoje pracovní nebo školní e-maily, aplikace a data odděleně od svých osobních dat.A work profile is something that you set up on your device to keep your work or school email, apps, and data separate from your personal data.

Když vytvoříte pracovní profil:When you create a work profile:

  • Vaše firemní podpora může na vašem zařízení spravovat jenom e-maily, aplikace, nastavení a data související s prací, ale ne vaše osobní aplikace nebo data.Your company support can manage only the work-related email, apps, settings, and data on your device, not your personal apps or data.

  • Pracovní aplikace si opatříte z obchodu Google Play for Work.You get work apps from the Play Store for Work. Osobní aplikace si můžete dál pořizovat z obchodu Google Play, jak jste zvyklí.To get personal apps, you continue to go to the Google Play Store that you always use to get your personal apps. Firemní podpora nemůže zobrazit ani spravovat vaše osobní aplikace.The company support cannot see or manage your personal apps.

  • Pracovní aplikace jsou oddělené od osobních aplikací, na domovské obrazovce se ale oba typy aplikací zobrazují současně.Work apps are separated from your personal apps, but they can both appear on your home screen at the same time. Příklad toho, co můžete vidět, najdete na následujícím obrázku.Below is an example of what you might see. Vaše obrazovka může vypadat trochu jinak.Your screen might look slightly different.

  • Ikony pracovních aplikací mají „odznáček“, který vypadá jako bílá aktovka uvnitř červeného kruhu, jak vidíte dole.Work app icons have a “badge” that looks like a white briefcase inside a red circle, as shown below. Ikony osobních aplikací tuto aktovku nemají a budou vypadat stejně jako teď.Personal app icons don’t show the briefcase, and will look the same as they do now.

    Google Play for Work pro Android

  • Vlastníkem pracovního profilu je vaše firma nebo škola, takže firemní podpora může instalovat nebo odebírat pracovní aplikace ve vašem profilu, ale ne vaše osobní aplikace nebo data.Your company or school owns your work profile, so your company support can install or remove work apps or your profile, but not your personal apps or data.

  • Firemní podpora nemůže vaše zařízení resetovat ani vymazat.Your company support cannot reset or wipe your device.

Postup vytvoření pracovního profilu najdete v článku Vytvoření pracovního profilu a registrace zařízení.For the steps to create a work profile, see Create a work profile and enroll your device.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.