Posílání protokolů e-mailem firemní podpořeEmail logs to your company support

Při používání aplikace Portál společnosti na zařízení s Androidem se někdy můžete setkat s chybou.Sometimes you may experience an error while you're using the Company Portal app on your Android device. Když se to stane, můžete podrobnosti o chybě poslat e-mailem pracovníkovi firemní podpory.When this occurs, you can email details about the error to your company's support person. Podrobnosti obsahují souvislosti potřebné k řešení problému.These details will provide the context needed to troubleshoot the problem for you.

Podrobnosti o chybě se v zařízení ukládají do zvláštního dokumentu s názvem diagnostický protokol.Error details are kept on your device in a special document called a diagnostic log. Když protokoly nahrajete do aplikace Portál společnosti, posílají se napřed vývojářům Microsoftu, kteří na aplikaci pracují.When you upload the logs to the Company Portal app, they're first sent to the Microsoft developers that work on the app. Protokoly používají k vylepšení funkčnosti aplikace a zabránění dalším chybám.They use the logs to improve the app's functionality and prevent future errors. Ke konkrétní chybě dostanete ID incidentu, které můžete předat pracovníkovi firemní podpory a použít pro případy podpory Microsoftu.An incident ID for your specific error is then provided to you to share with your company support person, for use in Microsoft Support cases.

Poznámka

Pokud chcete pracovníkům firemní podpory usnadnit nalezení příčiny problému, zapněte podrobné protokolování.To make it easier for your company support to find the cause of the problem, turn on verbose logging. Podrobné protokolování zaznamenává všechny podrobnosti o chybách, které pak zahrne do zprávy.Verbose logging records all details about an error and includes these details in the report. Postup, jak zapnout podrobné protokolování, najdete tady.Find out how to turn on verbose logging here.

Posílání protokolů e-mailem firemní podpoře:To email logs to your company support:

  1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.

  2. Klepněte na Nabídka > Nápověda > E-mailová podpora.Tap Menu > Help > Email Support.

    Poznámka

    Podle toho, jaké zařízení s Androidem máte, může být Nabídka buď softwarové, nebo hardwarové tlačítko.Menu could be a software button or a hardware button, depending on which Android device you have.

  3. Klepněte na Poslat e-mail a nahrát protokoly.Tap Send Email & Upload Logs.

  4. Po nahrání protokolů klepněte na e-mailovou aplikaci.After the upload is complete, tap your email app. Otevře se e-mailová zpráva s vyplněným ID incidentu v poli Předmět.An email message will open with the incident ID pre-populated in the subject field. Do textu e-mailu popište problém, se kterým jste se setkali.In the body of the email, describe the problem that you encountered.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.