Zrušení registrace zařízení s Windows v IntuneUnenroll your Windows device from Intune

Jestli jste se zaregistrovali v Intune, ale zařízení s Windows už nechcete v práci nebo ve škole využívat a nepotřebujete přístup k pracovním nebo školním e-mailům, aplikacím nebo jiným prostředkům, musíte zrušit registraci zařízení.If you enrolled in Intune, but no longer want to use your Windows device for work or school and don't need to access work or school email, apps, or other resources, you need to unenroll your device. Jakmile zrušíte registraci zařízení v Intune, tyto prostředky už pro vás nebudou přístupné.Once you unenroll your device from Intune, you will no longer be able to access these resources. Další informace o tom, co se stane, pokud zrušíte registraci svého zařízení, najdete v tématu Co se stane, když zrušíte registraci zařízení v Intune.For more about what happens when you unenroll your device, see What happens if you unenroll your device from Intune?.

Informace o tom, jak zrušit registraci zařízení, získáte prostřednictvím odkazu, který je zobrazen výše v části V tomto článku a který odpovídá používanému zařízení:To unenroll your device, use the link, shown in the "In this Article" section above, that matches the type of device you're using:

Zrušení registrace zařízení s Windows 10Unenroll your Windows 10 device

 1. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci Company Portal .From your apps list, tap the Company Portal app.

 2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů svého pracovního nebo školního účtu.Sign in using your work or school credentials.

 3. V části Moje zařízenívyberte zařízení, jehož registraci chcete zrušit.In My Devices, select the device you want to unenroll.

 4. Klepněte na Odebrat > Odebrat.Tap Remove > Remove.

Zrušení registrace počítače s Windows 8.1Unenroll your Windows 8.1 computer

 1. Přejděte na Nastavení počítače > Síť > Pracoviště.Go to PC Settings > Network > Workplace.

 2. V části Připojení pracovního místa vyberte Odejít.Under Workplace Join, select Leave.

 3. V části Zapnout správu zařízení vyberte Vypnout.Under Turn on device management, select Turn off.

 4. V automaticky otevíraném okně, které se otevře, vyberte Vypnout.On the popup window that opens, select Turn off.

Zrušení registrace zařízení Windows Phone 8.1Unenroll your Windows Phone 8.1 device

 1. Klepněte na Nastavení > Pracoviště.Go to Settings > Workplace.

 2. Klepněte na pracovní účet, jehož registraci chcete zrušit.Tap the workplace account that you want to unenroll.

 3. V dolní části obrazovky klepněte na Odstranit.Tap Delete at the bottom of the screen.

 4. V dialogovém okně Odstranit účet klepněte na Odstranit.On the Delete account dialog box, tap Delete.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.