Odebrání zařízení s Windows ze systému správy IntuneRemove your Windows device from Intune management

Registrované zařízení s Windows můžete z Intune odebrat, pokud už nepotřebujete:Remove a registered, Windows device from Intune when you no longer want or need to:

 • Používat zařízení pro práci nebo studiumUse your device for work or school.
 • Přistupovat k pracovním nebo školním e-mailům, aplikacím nebo jiným prostředkůmAccess work or school email, apps, or other resources.

Jakmile zařízení odeberete, nebudete z něj moct přistupovat ke školním nebo pracovním prostředkům.After it's removed, you'll be unable to access school or work resources from the device. Mezi zařízení s Windows, která můžete z Intune odebrat, patří:Windows devices that can be removed from Intune include:

 • Zařízení s Windows 10Windows 10 devices
 • Počítač s Windows 8.1Windows 8.1 computer
 • Mobilní zařízení s Windows 8.1WIndows 8.1 mobile device

Další informace o tom, co se stane, když zařízení odeberete ze systému správy Intune, najdete v tématu s informacemi o tom, co se stane, když zařízení odeberete z Intune.For more information about what happens after you remove your device from Intune management, see What happens if you remove your device from Intune.

Odebrání zařízení s Windows 10Remove your Windows 10 device

Provedením následujících kroků odeberte zařízení s Windows 10 z Intune.Complete the following steps to remove a Windows 10 device from Intune.

Prostřednictvím aplikace Portál společnostiVia the Company Portal app

 1. Otevřete aplikaci Portál společnosti.Open the Company Portal app.
 2. Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů svého pracovního nebo školního účtu.Sign in using your work or school credentials.
 3. V části Moje zařízení vyberte zařízení, které chcete odebrat.In My Devices, select the device you want to remove.
 4. V pravém horním rohu aplikace vyberte ikonu Více.In the top, right-corner of the app, select the See more icon.
 5. Vyberte Odebrat.Select Remove.
 6. Odebrání zařízení potvrďte výběrem možnosti Odebrat zařízení.To confirm device removal, select Remove device.

Prostřednictvím aplikace Nastavení zařízeníVia device Settings app

 1. Otevřete aplikaci Nastavení.Open the Settings app.
 2. Vyberte Účty > Přístup do práce nebo do školy.Go to Accounts > Access work or school.
 3. Vyberte připojený účet, který chcete odebrat > Odpojit.Select the connected account that you want to remove > Disconnect.
 4. Odebrání zařízení potvrďte výběrem možnosti Ano.To confirm device removal, select Yes.

Odebrání počítače s Windows 8.1Remove your Windows 8.1 computer

Provedením následujících kroků odeberte počítač s Windows 8.1 z Intune.Complete the following steps to remove a Windows 8.1 computer from Intune.

 1. Přejděte na Nastavení počítače > Síť > Pracoviště.Go to PC Settings > Network > Workplace.
 2. V části Připojení pracovního místa vyberte Odejít.Under Workplace Join, select Leave.
 3. V části Zapnout správu zařízení vyberte Vypnout.Under Turn on device management, select Turn off.
 4. V automaticky otevíraném okně, které se otevře, vyberte Vypnout.On the popup window that opens, select Turn off.

Odebrání mobilního zařízení s Windows 8.1Remove your Windows 8.1 mobile device

Provedením následujících kroků odeberte mobilní zařízení s Windows 8.1 z Intune.Complete the following steps to remove a Windows 8.1 mobile device from Intune.

 1. Přejděte na Nastavení > Pracoviště.Go to Settings > Workplace.
 2. Klepněte na pracovní účet, jehož registraci chcete zrušit.Tap the workplace account that you want to unenroll.
 3. V dolní části obrazovky klepněte na Odstranit.Tap Delete at the bottom of the screen.
 4. V dialogovém okně Odstranit účet klepněte na Odstranit.On the Delete account dialog box, tap Delete.

Odebrání osobních údajů po odebrání aplikace Portál společnostiRemoving your personal information after removing the Company Portal

Aplikace Portál společnosti ukládá do zařízení s Windows dva druhy dat:There are two kinds of data that the Company Portal stores on your Windows device:

 • Protokoly pro diagnostiku: Standardní data o aktivitě, která Microsoft shromažďuje.Diagnostic logs: Standard app activity data that Microsoft collects. Tato data se automaticky vymažou při odinstalaci aplikace Portál společnosti.This is automatically erased when you uninstall the Company Portal app. Data o aktivitě aplikací jsou například data o tom, jak dlouho byla aplikace otevřena nebo jestli se chybově ukončila.App activity data is, for example, data about how long the app was open or if the app crashed.
 • Mezipaměť aplikace: Podpůrné soubory, které aplikace potřebuje k práci, například ikony a nastavení.Application cache: Support files that are required for the app to work, such as icons and settings.

Pokud chcete odstranit uložené protokoly a mezipaměť, proveďte jeden z následujících kroků:To delete the stored logs and cache, complete one of the following steps:

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.