Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení s Windows 10 v Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your Windows 10 device in Intune?

Když nainstalujete aplikaci Portál společnosti a potom v ní zaregistrujete svoje zařízení s Windows 10 Enterprise nebo Professional do služby Intune, můžete pomocí aplikace Portál společnosti provádět tyto akce:When you install the Company Portal app and then use the app to enroll your Windows 10 Enterprise or Professional device in Intune, you can then use the Company Portal app to:

 • Přístup k podnikové síti, e-mailu a pracovním souborůmAccess the company’s network, and your email and work files.

 • Získání aplikací společnosti z Portálu společnostiGet company apps from the Company Portal.

 • Automatické nastavení e-mailového účtu vaší společnostiAutomatically set up your company email account.

 • Obnovení továrního nastavení telefonu v případě ztráty nebo odcizeníReset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

Kroky registrace najdete v tématu Registrace zařízení s Windows 10 Mobile nebo Windows 10 Desktop v Intune.For the steps to enroll, see Enroll your Windows 10 Mobile or Windows 10 desktop device in Intune. Informace o tom, co váš správce IT uvidí a neuvidí na vašem zařízení, najdete v části Co všechno uvidí správce IT, když zaregistruji své zařízení do služby Intune?To learn about what your IT admin can see on your device, see What can my IT admin see when I enroll my device in Intune?

Když přidáte počítač:When you add a computer:

 • Do vašeho počítače se nainstaluje software, který správci IT umožní spravovat daný počítač a vám umožní přístup k prostředkům společnosti, jako jsou aplikace a informace o podpoře.Software will be installed on your computer to let your IT admin manage the computer, and to let you access company resources like apps and support information. Správce IT může tento software automaticky aktualizovat.Your IT admin might automatically update this software.

 • Do vašeho počítače se může nainstalovat služba Intune Endpoint Protection.Intune Endpoint Protection might be installed on your computer. Tento software vyhledává viry a malware.This software checks for viruses and malware.

 • Správce IT může inventarizovat veškerý software nainstalovaný v počítači, a to i software, který jste si nainstalovali sami.Your IT admin can take an inventory of all of the software installed on the computer, including software you have personally installed.

 • Může se vyžadovat, abyste přijali smluvní podmínky.You might be required to accept terms and conditions.

 • Správce IT může shromažďovat nebo odstraňovat data z pevného disku vašeho počítače.Your IT admin can collect or delete data from your computer’s hard drive. Může také odstranit celý obsah vašeho pevného disku.Your IT admin might also delete the entire hard drive.

 • Správce IT může do vašeho počítače instalovat aplikace a aktualizace.Your IT admin can install apps and updates on your computer.

 • Může ve vašem počítači vynutit dodržování určitých zásad.Your IT admin might enforce policies on the computer. Například může vyžadovat, abyste v počítači nastavili heslo nebo kód PIN.For example, you might be required to set a password or PIN on the computer. Správce IT může také omezit počet možných zadání nesprávného hesla. Když se tento počet překročí, může se počítač zablokovat nebo se můžou odstranit všechna data z pevného disku počítače.Your IT admin might also limit how many times you can enter an incorrect password, and might lock you out of the computer or delete all data from your computer’s hard drive if you try too many times.

Pokud máte otázky, na které byste potřebovali odpověď, obraťte se na správce IT.If you have questions, contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback