Co se stane, když nainstaluji aplikaci Portál společnosti a zaregistruji zařízení s Windows 10 v Intune?What happens if you install the Company Portal app and enroll your Windows 10 device in Intune?

Když nainstalujete aplikaci Portál společnosti a potom v ní zaregistrujete svoje zařízení s Windows 10 Enterprise nebo Professional do služby Intune, můžete pomocí aplikace Portál společnosti provádět tyto akce:When you install the Company Portal app and then use the app to enroll your Windows 10 Enterprise or Professional device in Intune, you can then use the Company Portal app to:

 • Přístup k podnikové síti, e-mailu a pracovním souborůmAccess the company’s network, and your email and work files.

 • Získání aplikací společnosti z Portálu společnostiGet company apps from the Company Portal.

 • Automatické nastavení e-mailového účtu vaší společnostiAutomatically set up your company email account.

 • Obnovení továrního nastavení telefonu v případě ztráty nebo odcizeníReset your phone to factory settings if it is lost or stolen.

Kroky registrace najdete v tématu Registrace zařízení s Windows 10 Mobile nebo Windows 10 Desktop v Intune.For the steps to enroll, see Enroll your Windows 10 Mobile or Windows 10 desktop device in Intune. Informace o tom, co vaše firemní podpora uvidí a neuvidí na vašem zařízení, najdete v tématu Co všechno uvidí firemní podpora, když zaregistruji své zařízení do služby Intune.To learn about what your company support can see on your device, see What can my company support see when I enroll my device in Intune?

Když přidáte počítač:When you add a computer:

 • Do vašeho počítače se nainstaluje software, který firemní podpoře umožní spravovat daný počítač a vám umožní přístup k prostředkům společnosti, jako jsou aplikace a informace o podpoře.Software will be installed on your computer to let your company support manage the computer, and to let you access company resources like apps and support information. Vaše firemní podpora může tento software automaticky aktualizovat.Your company support might automatically update this software.

 • Do vašeho počítače se může nainstalovat služba Intune Endpoint Protection.Intune Endpoint Protection might be installed on your computer. Tento software vyhledává viry a malware.This software checks for viruses and malware.

 • Vaše firemní podpora může inventarizovat veškerý software nainstalovaný v počítači, a to i software, který jste si nainstalovali sami.Your company support can take an inventory of all of the software installed on the computer, including software you have personally installed.

 • Může se vyžadovat, abyste přijali smluvní podmínky.You might be required to accept terms and conditions.

 • Firemní podpora může shromažďovat nebo odstraňovat data z pevného disku vašeho počítače.Your company support can collect or delete data from your computer’s hard drive. Může také odstranit celý obsah vašeho pevného disku.Your company support might also delete the entire hard drive.

 • Firemní podpora může do vašeho počítače instalovat aplikace a aktualizace.Your company support can install apps and updates on your computer.

 • Může ve vašem počítači vynutit dodržování určitých zásad.Your company support might enforce policies on the computer. Například může vyžadovat, abyste v počítači nastavili heslo nebo kód PIN.For example, you might be required to set a password or PIN on the computer. Firemní podpora může také omezit počet možných zadání nesprávného hesla. Když se tento počet překročí, může se počítač zablokovat nebo se můžou odstranit všechna data z pevného disku počítače.Your company support might also limit how many times you can enter an incorrect password, and might lock you out of the computer or delete all data from your computer’s hard drive if you try too many times.

Pokud máte otázky, obraťte se na svou firemní podporu.If you have questions, contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.