Studijní katalog App MakerApp Maker Learning Catalog

Máte zájem o rychlé vytváření vlastních firemních aplikací bez psaní kódu?Are you interested in quickly creating custom business apps without writing code?

Následující katalog je uspořádán od klíčových znalostí po konkrétní domény a od nejzákladnějších po nejpokročilejší.The following catalog is organized from core knowledge to specific domains, and from most basic to most advanced. Pokud obsah existuje ve více formátech, dáme vám vědět, abyste si mohli vybrat formát školení, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.If content exists in multiple formats, we'll let you know, so that you can choose the training format that best meets your needs.

SeznámeníGet started

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Seznámení s aplikací Power AutomateGet started with Power Automate Power Automate je online služba pracovního postupu, která automatizuje akce napříč nejběžnějšími aplikacemi a službami.Power Automate is an online workflow service that automates actions across the most common apps and services. Bezplatný online studijní program vlastním tempemFree, self-paced online learning path 58 minuty58 minutes
Seznámení s aplikací Power AutomateGet Started with Power Automate Seznámení s aplikací Power AutomateGet Started with Power Automate DokumentaceDocumentation 4 min čtení4 minutes to read
Přehled funkce Power AutomateOverview of Power Automate Zjistěte, jak můžete pracovat méně a udělat víc.Discover how you can work less and do more. S Microsoft Power Automate (dříve Microsoft Flow) budete moct automatizovat opakované každodenní úlohy.With Microsoft Power Automate, previously Microsoft Flow, you will be able to automate your repetitive daily tasks. Video YouTubeYouTube video 1 minuta 24 sekund1 minutes 24 seconds

Vytváření tokůCreate Flows

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Automatizace obchodních procesů pomocí Power AutomateAutomate a business process using Power Automate Tento studijní program vás seznámí s Power Automate, naučí vás, jak vytvářet pracovní postupy a jak spravovat toky.This learning path introduces you to Power Automate, teaches you how to build workflows, and how to administer flows. Bezplatný online studijní program vlastním tempemFree, self-paced online learning path 3 hod 11 min3 hours 11 minutes
Seznamte se s tlačítky Power AutomateGet started with Power Automate buttons Chcete vytvářet toky tlačítek k řešení obchodních problémů?Do you want to create button flows to solve business problems? Tento studijní program vás seznámí s tlačítky Power Automate a ukáže vám, jak vytvářet toky tlačítek.Then, take this learning path, which introduces you to Power Automate buttons and demonstrates how to create button flows. Bezplatný online studijní program vlastním tempemFree, self-paced online learning path 4 hodin 30 min4 hours 30 minutes
Úvod do toků obchodních procesů v Power AutomateIntroduction to business process flows in Power Automate Chcete vytvářet toky obchodních procesů?Do you want to create business process flows? V tomto modulu probereme, co toky obchodních procesů jsou a jak je používat k realizaci obchodních řešení.This module will discuss what business process flows are and how to use them to solve business solutions. Zjistíte, proč je automatizace obchodního procesu pro organizace důležitá a jak vytvářet řešení toků obchodních procesů pomocí Power Platform a Common Data Service.You will discover why automating the business process is important to organizations and how to build business process flow solutions by using Power Platform and Common Data Service. Dozvíte se také, jak se toky obchodních procesů liší od běžných pracovních postupů Power Automate a kdy se oba druhy používají.Additionally, you will learn how business process flows differ from regular Power Automate workflows and when to use each. Bezplatný online studijní program vlastním tempemFree, self-paced online learning path 31 minuty31 minutes
Dokumentace pro řešení Power AutomatePower Automate documentation Power Automate je služba, která pomáhá vytvořit automatizované pracovní postupy mezi vašimi oblíbenýmmi aplikacemi a službami pro synchronizaci souborů, zobrazování oznámení, sběr data a další.Power Automate is a service that helps you create automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data and more. Cílová webová stránkaWebsite landing page
Power AutomateNejčastější dotazyPower Automate Frequently Asked Questions Nejčastější dotazy k Power AutomatePower Automate Frequently Asked Questions 5 minut na čtení5 minutes to read

ZkouškaExam

ObsahContent PopisDescription FormátFormat DélkaLength
Základy Microsoft Power PlatformMicrosoft Power Platform Fundamentals Tato zkouška měří vaši schopnost porozumět obchodní hodnotě Power Platform, porozumět základním složkám Power Platform, prokázat obchodní hodnotu Power BI a prokázat obchodní hodnotu Power Automate.This exam measures your ability to understand the business value of Power Platform; understand the core components of Power Platform; demonstrate the business value of Power BI; and demonstrate the business value of Power Automate. ZkouškaExam náklady se liší podle oblasticost varies by region