Zaznamenání dalších diagnostických informací pro Power BICapture additional diagnostic information for Power BI

Tento článek obsahuje pokyny pro ruční shromažďování dalších diagnostických informací z webového klienta Power BI.This article provides instructions for manually collecting additional diagnostic information from the Power BI web client.

 1. Přejděte do Power BI prostřednictvím Microsoft Edge nebo Internet Exploreru.Browse to Power BI with Microsoft Edge or Internet Explorer.

 2. Stisknutím klávesy F12 otevřete vývojářské nástroje Microsoft Edge.Press F12 to open the Microsoft Edge developer tools.

  Snímek obrazovky s vývojářskými nástroji Microsoft Edge a s kartou Elements (Prvky)

 3. Vyberte kartu Network (Síť). Zobrazí se seznam již zaznamenaných přenosů.Select the Network tab. It will list traffic it has already captured.

  Snímek obrazovky s vývojářskými nástroji Microsoft Edge a s kartou Network (Síť)

  Další možnosti:You can:

  • Můžete procházet oknem a reprodukovat jakýkoli problém, se kterým se setkáte.Browse within the window and reproduce any problem you may come across.

  • Během relace můžete okno vývojářských nástrojů kdykoli zobrazit nebo skrýt stisknutím klávesy F12.Hide and show the developer tools window at any time during the session by pressing F12.

 4. Pokud chcete profilaci relace zastavit, vyberte červený čtvereček v oblasti vývojářských nástrojů na kartě Síť.To stop profiling the session, you can select the red square on the Network tab of the developer tools area.

  Snímek obrazovky s vývojářskými nástroji Microsoft Edge a s kartou Network (Síť) se zvýrazněnou ikonou zastavení

 5. Pokud chcete data exportovat jako soubor archivu HTTP (HAR), vyberte ikonu diskety.Select the diskette icon to export the data as an HTTP Archive (HAR) file.

  Snímek obrazovky s vývojářskými nástroji Microsoft Edge a s kartou Network (Síť) se zvýrazněnou ikonou diskety

 6. Zadejte název souboru a soubor HAR uložte.Provide a file name and save the HAR file.

  Soubor HAR bude obsahovat veškeré informace týkající se síťových požadavků mezi oknem prohlížeče a Power BI. Patří k nim například:The HAR file will contain all the information about network requests between the browser window and Power BI including:

  • ID aktivity každého požadavkuThe activity IDs for each request.

  • Přesné časové razítko každého požadavkuThe precise timestamp for each request.

  • Jakékoli informace o chybách vrácených klientoviAny error information returned to the client.

  Toto trasování bude také obsahovat data použitá k vyplnění vizuálů zobrazených na obrazovce.This trace will also contain the data used to populate the visuals shown on the screen.

 7. Soubor HAR můžete poskytnout ke kontrole podpoře.You can provide the HAR file to support for review.

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community