Vytváření nových pracovních prostorů v Power BICreate the new workspaces in Power BI

Tento článek vysvětluje, jak místo klasického pracovního prostoru vytvořit jeden z nových pracovních prostorů.This article explains how to create one of the new workspaces instead of a classic workspace. Oba druhy pracovních prostorů jsou místa, kde můžete spolupracovat s kolegy.Both kinds of workspaces are places to collaborate with colleagues. V nich můžete vytvářet kolekce řídicích panelů, sestav a stránkovaných sestav.In them, you create collections of dashboards, reports, and paginated reports. Pokud chcete, můžete tuto kolekci dále seskupit do aplikace a distribuovat ji pro širší cílovou skupinu.If you want, you can also bundle that collection into an app and distribute it to a broader audience. Další podklady najdete v článku o nových pracovních prostorech.For more background, see the new workspaces article.

Chcete migrovat svůj klasický pracovní prostor?Ready to migrate your classic workspace? Podrobnosti najdete v části Upgrade klasických pracovních prostorů na nové pracovní prostory v Power BI.See Upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI for details.

Poznámka

Pokud chcete pro uživatele Power BI Pro procházející obsah v pracovním prostoru vynutit zabezpečení na úrovni řádků (RSL), přiřaďte těmto uživatelům roli Prohlížející.To enforce row-level security (RLS) for Power BI Pro users browsing content in a workspace, assign the users the Viewer Role. Jednotlivé role vám objasní část Role v nových pracovních prostorech.See Roles in the new workspaces for an explanation of the different roles.

Vytvoření nového pracovního prostoruCreate one of the new workspaces

 1. Začněte vytvořením pracovního prostoru.Start by creating the workspace. Vyberte Pracovní prostory > Vytvořit pracovní prostor.Select Workspaces > Create workspace.

  Snímek obrazovky s možností Vytvořit pracovní prostor

 2. Automaticky vytvoříte upgradovaný pracovní prostor, pokud nevyberete možnost Zpět na klasický.You're automatically creating an upgraded workspace, unless you opt to Revert to classic.

  Snímek obrazovky s možností Nové prostředí pracovních prostorů

  Pokud vyberete možnost Zpět na klasický, vytvoříte klasický pracovní prostor založený na skupině Microsoftu 365.If you select Revert to classic, you create a classic workspace based on a Microsoft 365 group.

 3. Pracovnímu prostoru udělte jedinečný název.Give the workspace a unique name. Pokud vybraný název není dostupný, upravte ho, aby měl pracovní prostor jedinečný název.If the name isn't available, edit it to come up with a unique name.

  Aplikace, kterou z pracovního prostoru vytvoříte, bude mít stejný název a ikonu jako pracovní prostor.The app you create from the workspace will have the same name and icon as the workspace.

 4. Tady je několik volitelných položek, které můžete nastavit pro svůj pracovní prostor:Here are some optional items you can set for your workspace:

 5. Vyberte Uložit.Select Save.

  Power BI vytvoří pracovní prostor a otevře ho.Power BI creates the workspace and opens it. Zobrazí se v seznamu pracovních prostorů, kterých jste členem.You see it in the list of workspaces you’re a member of.

Udělení přístupu k vašemu pracovnímu prostoruGive access to your workspace

Každý, kdo má v pracovním prostoru roli správce, může ostatním poskytnout přístup k pracovnímu prostoru tím, že je přidá do různých rolí.Anyone who has an admin role in a workspace can give others access to the workspace by adding them to the different roles. Tvůrci pracovních prostorů jsou automaticky správci.Workspace creators are automatically admins. Role vám objasní část Role v nových pracovních prostorech.See Roles in the new workspaces for an explanation of the roles.

 1. Jako správce vidíte na stránce seznamu obsahu pracovního prostoru možnost Přístup.Because you're an admin, on the workspace content list page, you see Access.

  Snímek obrazovky se seznamem obsahu pracovních prostorů

 2. Přidejte do těchto pracovních prostorů skupiny zabezpečení, distribuční seznamy, skupiny Microsoftu 365 nebo jednotlivce, a to jako správce, členy, přispěvatele nebo čtenáře.Add security groups, distribution lists, Microsoft 365 groups, or individuals to these workspaces as admins, members, contributors, or viewers.

  Snímek obrazovky s přidáním členů, správců a přispěvatelů do pracovních prostorů

 3. Vyberte Přidat > Zavřít.Select Add > Close.

Nastavení OneDrivu pracovního prostoruSet a workspace OneDrive

Funkce OneDrivu pracovního prostoru umožňuje nakonfigurovat skupinu Microsoftu 365 s úložištěm souborů knihovny dokumentů SharePointu, které je k dispozici uživatelům pracovního prostoru.The Workspace OneDrive feature allows you to configure a Microsoft 365 group whose SharePoint Document Library file storage is available to workspace users. Nejprve vytvoříte skupinu mimo Power BI.You create the group outside of Power BI first.

Power BI nesynchronizuje oprávnění uživatelů ani skupin nakonfigurovaných tak, aby měli k pracovnímu prostoru přístup prostřednictvím členství ve skupině Microsoftu 365.Power BI doesn't synchronize permissions of users or groups who are configured to have workspace access with the Microsoft 365 group membership. Osvědčeným postupem je udělit přístup k pracovnímu prostoru stejné skupině Microsoftu 365, jejíž úložiště souborů konfigurujete v tomto nastavení.The best practice is to give access to the workspace to the same Microsoft 365 group whose file storage you configure in this setting Microsoft 365 group. Pak spravujte přístup k pracovnímu prostoru prostřednictvím správy členství ve skupině Microsoftu 365.Then manage workspace access by managing membership of the Microsoft 365 group.

 1. Přístup k novému nastavení OneDrivu pracovního prostoru získáte jedním ze dvou způsobů:Access the new Workspace OneDrive setting in one of two ways:

  V podokně Vytvoření pracovního prostoru při prvním vytvoření pracovního prostoru.In the Create a workspace pane when you first create it.

  V navigačním podokně vyberte šipku vedle možnosti Pracovní prostory, vedle názvu pracovního prostoru vyberte Další možnosti (...) > Nastavení pracovního prostoru.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Otevře se podokno Nastavení.The Settings pane opens.

  Snímek obrazovky s možností Nastavení pracovního prostoru

 2. V části Upřesnit > OneDrive pracovního prostoru zadejte název skupiny Microsoftu 365, kterou jste vytvořili dříve.Under Advanced > Workspace OneDrive, type the name of the Microsoft 365 group that you created earlier. Zadejte pouze název, nikoli adresu URL.Type just the name, not the URL. Power BI automaticky vybere OneDrive pro tuto skupinu.Power BI automatically picks up the OneDrive for the group.

  Snímek obrazovky se zadáním umístění OneDrivu

 3. Vyberte Uložit.Select Save.

Přístup k umístění OneDrivu pracovního prostoruAccess the workspace OneDrive location

Jakmile nakonfigurujete umístění na OneDrivu, dostanete se k němu stejným způsobem, jakým se dostáváte k ostatním zdrojům dat ve službě Power BI.After you've configured the OneDrive location, you get to it in the same way you get to other data sources in the Power BI service.

 1. V navigačním podokně vyberte Získat data a pak v poli Soubory vyberte Získat.In the nav pane, select Get Data, then in the Files box select Get.

  Snímek obrazovky se získáním dat a souborů

 2. Položka OneDrive – firmy je váš vlastní osobní OneDrive pro firmy.The OneDrive – Business entry is your own personal OneDrive for Business. Druhý OneDrive je ten, který jste přidali.The second OneDrive is the one you added.

  Snímek obrazovky s umístěním souborů pracovního prostoru – načíst data

Vytvoření seznamu kontaktůCreate a contact list

Můžete určit, kteří uživatelé obdrží oznámení o problémech, ke kterým dochází v pracovním prostoru.You can specify which users receive notification about issues occurring in the workspace. Standardně obdrží oznámení jakýkoli uživatel nebo skupina vystupující jako správce pracovního prostoru. Do seznamu kontaktů ale můžete přidat další uživatele.By default, any user or group specified as a workspace admin is notified, but you can add others to the contact list. Uživatelé nebo skupiny v seznamu kontaktů se zobrazí v uživatelském rozhraní, aby uživatelům pomohli získat nápovědu související s pracovním prostorem.Users or groups in the contact list are listed in the user interface (UI) to help users get help related to the workspace.

 1. Přístup k novému nastavení Seznam kontaktů získáte jedním ze dvou způsobů:Access the new Contact list setting in one of two ways:

  V podokně Vytvoření pracovního prostoru při prvním vytvoření pracovního prostoru.In the Create a workspace pane when you first create it.

  V navigačním podokně vyberte šipku vedle možnosti Pracovní prostory, vedle názvu pracovního prostoru vyberte Další možnosti (...) > Nastavení pracovního prostoru.In the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Otevře se podokno Nastavení.The Settings pane opens.

  Snímek obrazovky s možností Nastavení pracovního prostoru

 2. V části Upřesnit ,Seznam kontaktů přijměte výchozí nastavení správců pracovního prostoru, nebo přidejte vlastní seznam konkrétních uživatelů nebo skupin.Under Advanced, Contact list, accept the default, Workspace admins, or add your own list of Specific users or groups.

  Snímek obrazovky s kontakty pracovního prostoru

 3. Vyberte Uložit.Select Save.

Povolení přispěvatelům aktualizovat aplikaciAllow contributors to update the app

Nastavení Povolit přispěvatelům aktualizovat aplikaci pro tento pracovní prostor umožňuje správcům pracovních prostorů delegovat na uživatele s rolí Přispěvatel schopnost aktualizovat aplikaci pro pracovní prostor.The Allow contributors to update the app for this workspace setting allows workspace Admins to delegate to users in the Contributor role the ability to update the app for the workspace. Standardně mohou aplikaci pro pracovní prostor publikovat a aktualizovat jen správci a členové pracovního prostoru.By default, only workspace Admins and Members can publish and update the app for the workspace.

 1. K tomuto nastavení se dostanete tak, že v navigačním podokně vyberete šipku vedle možnosti Pracovní prostory, vedle názvu pracovního prostoru vyberete Další možnosti (...) > Nastavení pracovního prostoru.To access this setting, in the nav pane, select the arrow next to Workspaces, select More options (...) next to the workspace name > Workspace settings. Otevře se podokno Nastavení.The Settings pane opens.

  Snímek obrazovky s možností Nastavení pracovního prostoru

 2. V části Upřesnitrozbalte Nastavení zabezpečení.Under Advanced, expand Security settings. Vyberte Povolit přispěvatelům aktualizovat aplikaci pro tento pracovní prostor.Select Allow contributors to update the app for this workspace.

Když je toto nastavení povolené, přispěvatelé můžou:When enabled, contributors can:

 • Aktualizovat metadata aplikace, například název, ikonu, popis, web podpory a barvuUpdate app metadata like name, icon, description, support site, and color
 • Přidat nebo odebrat položky zahrnuté do aplikace, například přidávat sestavy nebo datové sadyAdd or remove items included in the app, like adding reports or datasets
 • Změnit navigaci v aplikaci nebo výchozí položku, na které se aplikace otevíráChange the app navigation or default item the app opens on

Přispěvatelé ale nemůžou:However, contributors can't:

 • Provést první publikování aplikacePublish the app for the first time
 • Změnit, kdo má k aplikaci oprávněníChange who has permission to the app

Aplikace v nových pracovních prostorechApps in the new workspaces

V novém prostředí pracovního prostoru můžete místo balíčků obsahu vytvářet a využívat aplikace.You can create and consume apps the new workspace experiences, instead of content packs. Aplikace jsou kolekce řídicích panelů, sestav a datových sad, které se připojují ke službám třetích stran a datům organizace.Apps are collections of dashboards, reports, and datasets that connect to third-party services and organizational data. Aplikace usnadňují získávání dat ze služeb, jako jsou Microsoft Dynamics CRM, Salesforce a Google Analytics.Apps make it easy to get data from the services such as Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, and Google Analytics.

V nových pracovních prostorech se balíčky obsahu organizace nedají vytvářet ani používat.In the new workspace experience, you can't create or consume organizational content packs. Požádejte své interní týmy, aby poskytovaly aplikace pro všechny balíčky obsahu, které aktuálně používáte.Ask your internal teams to provide apps for any content packs you’re currently using.

Distribuce aplikaceDistribute an app

Pokud chcete distribuovat oficiální obsah pro velkou cílovou skupinu ve vaší organizaci, můžete publikovat aplikaci z pracovního prostoru.If you want to distribute official content to a large audience in your organization, you can publish an app from your workspace. Až bude obsah připravený, zvolíte si, které řídicí panely a sestavy chcete publikovat, a pak je publikujete jako aplikaci.When your content is ready, you choose which dashboards and reports you want to publish, and publish them as an app. Z každého pracovního prostoru můžete vytvořit jednu aplikaci.You can create one app from each workspace.

Přečtěte si, jak publikovat aplikaci z nových pracovních prostorů.Read about how to publish an app from the new workspaces.

Další krokyNext steps