Organizace práce v nových pracovních prostorech v Power BIOrganize work in the new workspaces in Power BI

Pracovní prostory jsou místa, kde můžete ve spolupráci s kolegy vytvářet kolekce řídicích panelů, sestav, datových sad a stránkovaných sestav.Workspaces are places to collaborate with colleagues to create collections of dashboards, reports, datasets, and paginated reports. Nové prostředí pracovních prostorů umožňuje lepší správu přístupu k obsahu.The new workspace experience helps you better manage access to content. Tento článek popisuje nové pracovní prostory a to, jak se liší od klasických pracovních prostorů.This article describes the new workspaces, and how they differ from the classic workspaces. Stejně jako klasické pracovní prostory je dále používáte k vytváření a distribuci aplikací.As with classic workspaces, you still use them to create and distribute apps.

Chcete začít vytvářet nový pracovní prostor?Ready to create a new workspace? Přečtěte si téma o vytvoření nového prostředí pracovních prostorů.Read Create a new workspace experience.

Nové prostředí pracovních prostorů Power BI

Nové upgradované pracovní prostory a stávající klasické pracovní prostory můžou existovat vedle sebe.New, upgraded workspaces can coexist side by side with existing classic workspaces. Nové prostředí pracovních prostorů je výchozím typem pracovního prostoru.The new workspace experience is the default workspace type. I nadále můžete v případě potřeby vytvářet a používat klasické pracovní prostory založené na skupinách Microsoftu 365.You can still create and use classic workspaces based on Microsoft 365 groups, if you need to. Chcete migrovat svůj klasický pracovní prostor?Ready to migrate your classic workspace? Podrobnosti najdete v tématu věnovanému upgradu klasických pracovních prostorů na nové pracovní prostory v Power BI.See Upgrade classic workspaces to the new workspaces in Power BI for details.

Rozdíly mezi novými a klasickými pracovními prostoryNew and classic workspace differences

S novými pracovními prostory souvisí změna některých funkcí.With the new workspaces, we've redesigned some features. Toto jsou hlavní rozdíly.Here are the main differences.

 • Při vytvoření nových pracovních prostorů se nevytvoří skupiny Microsoftu 365 jako u klasických pracovních prostorů.Creating the new workspaces doesn't create Microsoft 365 groups like classic workspaces do. Veškerá správa nových pracovních prostorů se odehrává v Power BI, nikoli v Office 365.All the new workspace administration is in Power BI, not in Office 365. Pokud chcete, můžete dále spravovat přístup uživatelů k obsahu prostřednictvím skupin Microsoftu 365.You can still manage user access to content through Microsoft 365 groups, if you want. Stačí přidat skupinu Microsoftu 365 do seznamu přístupu k pracovnímu prostoru.You just add a Microsoft 365 group in the workspace access list.
 • Můžete používat jemněji rozlišené role pracovního prostoru, které umožňují flexibilnější správu oprávnění v nových pracovních prostorech.Use more granular workspace roles for more flexible permissions management in the new workspaces. V klasických pracovních prostorech můžete do seznamu členů a správců přidávat pouze jednotlivce.In classic workspaces, you can add only individuals to the members and admin lists.
 • Přiřazení skupin uživatelů k rolím pracovního prostoru: V nových pracovních prostorech můžete k těmto rolím přidat více skupin zabezpečení Active Directory, distribučních seznamů nebo skupin Microsoftu 365, což usnadňuje správu uživatelů.Assign user groups to workspace roles: In the new workspaces, you can add multiple Active Directory security groups, distribution lists, or Microsoft 365 groups to these roles, for easier user management.
 • Seznam kontaktů: V nových pracovních prostorech můžete určit, kdo obdrží oznámení o aktivitě pracovního prostoru.Contact list: In the new workspaces, you can specify who receives notification about workspace activity.
 • Vytvoření aplikací šablon: V nových pracovních prostorech můžete vytvořit jenom aplikace šablon.Create template apps: You can only create template apps in the new workspaces. Aplikace šablon jsou aplikace, které můžete distribuovat zákazníkům mimo vaši organizaci.Template apps are apps that you can distribute to customers outside of your organization. Tito zákazníci se pak mohou pomocí vaší aplikace šablony připojit k vlastním datům.Those customers can then connect to their own data with your template app. Přečtěte si další informace o aplikacích šablon.Read more about template apps.
 • Sdílení datových sad: Pokud chcete sdílet datovou sadu mimo konkrétní pracovní prostor, musíte uložit sestavu, která datovou sadu obsahuje, do jednoho z nových pracovních prostorů.Share datasets: To share a dataset outside a specific workspace, you need to save the report that contains the dataset to one of the new workspaces. Datové sady nemůžete sdílet z klasických pracovních prostorů.You can't share datasets from classic workspaces. Přečtěte si další informace o sdílených datových sadách.Read more about shared datasets.
 • Balíčky obsahu organizace: Balíčky obsahu organizace můžete vytvářet a využívat v klasických pracovních prostorech.Organizational content packs: You create and consume organizational content packs in classic workspaces. V nových pracovních prostorech nelze tyto balíčky vytvářet ani využívat.You can't create or consume them in the new workspaces. V nových pracovních prostorech jsou balíčky obsahu organizace nahrazeny aplikacemi a aplikacemi šablon.Apps and template apps replace organizational content packs in the new workspaces.

Tento článek vysvětluje tyto funkce podrobněji.This article explains these features in more detail.

Poznámka

V Power BI se dále zobrazuje seznam všech skupin Microsoftu 365, jejichž členem jste.Power BI continues to list all Microsoft 365 groups that you're a member of. Brání se tak změnám stávajících pracovních postupů.This avoids changing existing workflows.

Funkce, které fungují odlišněFeatures that work differently

Některé funkce pracují v nových pracovních prostorech jinak.In the new workspaces, some features work differently. Tyto rozdíly jsou úmyslné a založené na zpětné vazbě, kterou jsme získali od zákazníků.These differences are intentional, based on feedback we've received from customers. Umožňují pružnější přístup ke spolupráci v pracovních prostorech.They enable a more flexible approach to collaboration in workspaces.

 • Vynucení licencování: Publikování sestav do nového prostředí pracovních prostorů vynucuje stávající pravidla licencování.Licensing enforcement: Publishing reports to a new workspace experience enforces existing licensing rules. Uživatelé, kteří spolupracují v nových pracovních prostorech nebo sdílejí obsah s ostatními uživateli ve službě Power BI, potřebují licenci Power BI Pro.Users collaborating in new workspaces or sharing content to others in the Power BI service need a Power BI Pro license. Uživatelům bez licence Pro se zobrazí chyba „Tento pracovní prostor můžou publikovat jenom uživatelé s licencí Power BI Pro“.Users without a Pro license see the error "Only users with Power BI Pro licenses can publish to this workspace."
 • Nastavení Členové můžou sdílet dál: Role přispěvatele nahrazuje v nových pracovních prostorech nastavení „Členové můžou sdílet dál“ v klasických pracovních prostorech.'Members can reshare' setting: The Contributor role in the new workspaces replaces the 'Members can reshare' setting in the classic workspaces.
 • Pracovní prostory jen pro čtení: Role čtenáře nahrazuje v nových pracovních prostorech možnost udělení přístupu jenom pro čtení ke klasickému pracovnímu prostoru.Read-only workspaces: The Viewer role in the new workspaces replaces granting users read-only access to a classic workspace. Role čtenáře umožňuje podobný přístup jen pro čtení k obsahu v nových pracovních prostorech.The Viewer role allows similar read-only access to the content in the new workspaces.
 • Uživatelé bez licence Pro mají k novému pracovnímu prostoru přístup, pokud se tento prostor nachází v kapacitě Power BI Premium, a to pouze pokud mají roli čtenáře.Users without a Pro license can access a new workspace if the workspace is in a Power BI Premium capacity, but only if they have the Viewer role.
 • Můžete uživatelům povolit exportovat data: I uživatelé s rolí čtenáře můžou v novém pracovním prostoru exportovat data, pokud mají oprávnění k sestavení pro datové sady v tomto pracovním prostoru.Allow users to export data: Even users with the Viewer role in the new workspace can export data if they have Build permission on the datasets in that workspace. Přečtěte si další informace o oprávněních typu Sestavení pro datové sady.Read more about Build permission for datasets.
 • V nových pracovních prostorech není tlačítko Opustit pracovní prostor.No Leave workspace button in the new workspaces.

Seznam kontaktů pracovního prostoruWorkspace contact list

Nová funkce Seznam kontaktů umožňuje určit, kteří uživatelé obdrží oznámení o problémech, ke kterým dochází v nových pracovních prostorech.The new Contact list feature allows you to specify which users receive notification about issues occurring in the new workspaces. Standardně obdrží oznámení jakýkoli uživatel nebo skupina vystupující jako správce pracovního prostoru.By default, any user or group specified as a workspace admin in the new workspace is notified. Do tohoto seznamu můžete přidávat další uživatele.You can add to that list. Uživatelé nebo skupiny v seznamu kontaktů jsou uvedeni také v uživatelském rozhraní (UI) nových pracovních prostorů, takže koncoví uživatelé pracovního prostoru vědí, koho kontaktovat.Users or groups in the contact list are also listed in the user interface (UI) of the new workspaces, so workspace end-users know whom to contact.

Přečtěte si o tom, jak vytvořit seznam kontaktů pracovního prostoru.Read about how to create the workspace contact list.

OneDrive pracovního prostoruWorkspace OneDrive

Jak jsme uvedli, Power BI při vytváření jednoho z nových pracovních prostorů nevytváří na pozadí skupinu Microsoftu 365.As we've stated, Power BI doesn't create a Microsoft 365 group behind the scenes when you create one of the new workspaces. I nadále může být užitečné, abyste novému pracovnímu prostoru přiřadili OneDrive.Still, you might find it useful to have a OneDrive associated with the new workspace. Funkce OneDrivu pracovního prostoru umožňuje v nových pracovních prostorech nakonfigurovat skupinu Microsoftu 365 s úložištěm souborů knihovny dokumentů SharePointu, které je k dispozici uživatelům pracovního prostoru.With the Workspace OneDrive feature in the new workspaces, you can configure a Microsoft 365 group whose SharePoint Document Library file storage is available to workspace users. Skupinu vytvoříte mimo Power BI.You create the group outside of Power BI.

Power BI neprovádí synchronizaci mezi členstvím ve skupině Microsoftu 365 a oprávněními pro uživatele nebo skupiny s přístupem k novému pracovnímu prostoru.Power BI doesn't synchronize between Microsoft 365 group membership and permissions for users or groups with access to the new workspace. Můžete je synchronizovat: Spravujte přístup k pracovnímu prostoru prostřednictvím stejné skupiny Microsoftu 365, jejíž úložiště souborů v tomto nastavení konfigurujete.You can synchronize them: Manage workspace access through the same Microsoft 365 group whose file storage you configure in this setting.

Přečtěte si informace o tom, jak nastavit OneDrive pracovního prostoru.Read about how to set the workspace OneDrive.

Role v nových pracovních prostorechRoles in the new workspaces

Pomocí rolí lze spravovat, kdo může v pracovním prostoru provádět jaké akce, takže týmy můžou spolupracovat.Roles let you manage who can do what in the new workspaces, so teams can collaborate. Nové pracovní prostory umožňují přiřazovat role jednotlivcům a skupinám uživatelů: skupinám zabezpečení, skupinám Microsoftu 365 a distribučním seznamům.New workspaces allow you to assign roles to individuals, and to user groups: security groups, Microsoft 365 groups, and distribution lists.

Pokud chcete udělit přístup k novému pracovnímu prostoru, přiřaďte těmto skupinám uživatelů nebo jednotlivcům jednu z rolí pracovního prostoru: správce, člen, přispěvatel nebo čtenář.To grant access to a new workspace, assign those user groups or individuals to one of the workspace roles: Admin, Member, Contributor, or Viewer. Každý člen skupiny uživatelů získá roli, kterou jste přiřadili.Everyone in a user group gets the role you've assigned. Pokud je někdo členem několika skupin uživatelů, získá nejvyšší úroveň oprávnění udělenou v rámci rolí, které jsou mu přiřazeny.If someone is in several user groups, they get the highest level of permission provided by the roles they're assigned. Pokud jsou skupiny uživatelů vnořené jedna do druhé, získají oprávnění všichni zahrnutí uživatelé.If you nest user groups, all the contained users have permission. Všechny tyto schopnosti (kromě zobrazení a interakce) vyžadují licenci Power BI Pro.All of these capabilities, except viewing and interacting, require a Power BI Pro license. Další informace o licencování najdete v tomto článku.Read more about licensing in this article.

SchopnostCapability SprávceAdmin ČlenMember PřispěvatelContributor ViewerViewer
Aktualizovat pracovní prostor nebo ho odstranitUpdate and delete the workspace. Zaškrtnutí Ano
Přidávat a odebírat uživatele, včetně dalších správcůAdd/remove people, including other admins. Zaškrtnutí Ano
Povolit přispěvatelům aktualizovat aplikaci pro daný pracovní prostorAllow Contributors to update the app for the workspace Zaškrtnutí Ano
Přidávat členy nebo jiné uživatele s nižší úrovní oprávněníAdd members or others with lower permissions. Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Publikovat, zrušit publikování a měnit oprávnění u aplikacePublish, unpublish, and change permissions for an app Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Aktualizovat aplikaciUpdate an app. Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Pokud je to povoleno 1If allowed 1
Sdílet položku nebo sdílet aplikaci2Share an item or share an app.2 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Povolit ostatním sdílet položky dál2Allow others to reshare items.2 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Propagovat aplikace na domovské stránce kolegůFeature apps on colleagues' Home Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Propagovat řídicí panely a sestavy na domovské stránce kolegůFeature dashboards and reports on colleagues' Home Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Vytvářet, upravovat nebo odstraňovat obsah v pracovním prostoruCreate, edit, and delete content in the workspace. Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Publikovat v pracovním prostoru sestavy, odstraňovat obsahPublish reports to the workspace, delete content. Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Vytvořit sestavu v jiném pracovním prostoru na základě datové sady v tomto pracovním prostoru2Create a report in another workspace based on a dataset in this workspace.2 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Kopírovat sestavu3Copy a report.3 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Spravovat oprávnění k datové sadě3Manage dataset permissions.3 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Naplánovat aktualizaci dat prostřednictvím místní brány4Schedule data refreshes via the on-premises gateway.4 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Změnit nastavení připojení k bráně4Modify gateway connection settings.4 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Zobrazit položku a interaktivně s ní pracovat5View and interact with an item.5 Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano
Číst data uložená v tocích dat pracovního prostoruRead data stored in workspace dataflows Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano Zaškrtnutí Ano

1 Přispěvatelé můžou aktualizovat aplikaci přidruženou k pracovnímu prostoru, pokud na ně správce pracovního prostoru toto oprávnění deleguje.1 Contributors can update the app associated with the workspace, if the workspace Admin delegates this permission to them. Nemůžou ale publikovat novou aplikaci ani změnit, kdo k ní má oprávnění.However, they can't publish a new app or change who has permission to it.

2 Přispěvatelé a Čtenáři můžou také sdílet položky v pracovním prostoru, pokud mají oprávnění Nasdílet dál.2 Contributors and Viewers can also share items in a workspace if they have Reshare permissions.

3 Ke zkopírování sestavy a vytvoření sestavy v jiném pracovním prostoru na základě datové sady v tomto pracovním prostoru potřebujete oprávnění k sestavení datové sady.3 To copy a report, and to create a report in another workspace based on a dataset in this workspace, you need Build permission for the dataset. U datových sad v tomto pracovním prostoru mají uživatelé s rolemi Správce, Člen a Přispěvatel automaticky oprávnění k sestavení udělené prostřednictvím své role v pracovním prostoru.For datasets in this workspace, the people with Admin, Member, and Contributor roles automatically have Build permission through their workspace role.

4 Nezapomeňte, že potřebujete také oprávnění k bráně.4 Keep in mind that you also need permissions on the gateway. Tato oprávnění se spravují jinde, nezávisle na rolích a oprávněních pracovního prostoru.Those permissions are managed elsewhere, independent of workspace roles and permissions. Podrobnější informace najdete v tématu Správa místní brány dat.See Manage an on-premises gateway for details.

5 I když nemáte licenci Power BI Pro, můžete položky ve službě Power BI zobrazit a interaktivně s nimi pracovat, pokud jsou v pracovním prostoru v kapacitě Premium.5 Even if you don't have a Power BI Pro license, you can view and interact with items in the Power BI service if the items are in a workspace in a Premium capacity.

Poznámka

 • Uživatelům můžete přiřadit role, buď samostatně nebo ve skupině, i když roli nebudou moct používat.You can assign users to roles, either alone or in a group, even if they can't use the role. Uživatelům, kteří nemají licence Power BI Pro, tedy můžete přiřadit role, které licenci vyžadují.In other words, you can assign users who don't have Power BI Pro licenses to a role that requires a license. Podrobnosti najdete v části Licence v tomto článku.See Licenses in this article for details.
 • Pokud chcete pro uživatele procházející obsah v pracovním prostoru vynutit zabezpečení na úrovni řádků (RLS), použijte roli čtenáře.To enforce row-level security (RLS) for users browsing content in a workspace, use the Viewer role. RLS můžete vynutit i bez udělení přístupu k novému pracovnímu prostoru.You can also enforce RLS without giving access to the new workspace. Publikujte aplikaci nebo ji distribuujte těmto uživatelům, nebo použijte k distribuci obsahu sdílení s těmito uživateli.Publish an app and distribute it to those users, or use sharing to distribute content to them.

Licencování a správaLicensing and administering

LicensesLicenses

Pokud je jeden z nových pracovních prostorů ve sdílené kapacitě, bude každý vámi přidaný uživatel potřebovat licenci Power BI Pro.If one of the new workspaces is in a shared capacity, everyone you add to it needs a Power BI Pro license. Tito uživatelé můžou spolupracovat na řídicích panelech a sestavách v novém pracovním prostoru.These users can all collaborate on the dashboards and reports in the new workspace. Pokud chcete distribuovat obsah dalším uživatelům v organizaci, můžete těmto uživatelům přiřadit licence Power BI Pro nebo umístit pracovní prostor do kapacity Power BI Premium.If you want to distribute content to others inside your organization, either assign Power BI Pro licenses to those users or place the workspace in a Power BI Premium capacity.

Pokud se nový pracovní prostor nachází v kapacitě Power BI Premium, uživatelé s rolí čtenáře mohou k pracovnímu prostoru přistupovat i v případě, že nemají licenci Power BI Pro.When the new workspace is in a Power BI Premium capacity, users with the Viewer role can access the workspace even if they don't have a Power BI Pro license. Pokud ale těmto uživatelům přiřadíte vyšší roli, jako je třeba správce, člen nebo přispěvatel, zobrazí se jim při pokusu o přístup k tomuto pracovnímu prostoru výzva ke spuštění zkušební verze Pro.However, if you assign these users a higher role like Admin, Member, or Contributor, they're prompted to start a Pro trial when they try to access the workspace. Pokud chcete, aby uživatelé bez licence Pro používali roli čtenáře, ujistěte se, že nemají také jiné role pracovního prostoru, a to buď jako jednotlivci nebo jako součást skupiny uživatelů.If you want users without Pro licenses to use the Viewer role, make sure they don't also have other workspace roles, either as individuals or as part of a user group.

Publikování sestav do nového prostředí pracovních prostorů vynucuje přísněji stávající pravidla licencování.Publishing reports to the new workspace experience has stricter enforcement of existing licensing rules. Pokud se pokoušíte publikovat z Power BI Desktopu nebo jiných klientských nástrojů bez licence Pro, zobrazí se chyba „Tento pracovní prostor můžou publikovat jenom uživatelé s licencí pro Power BI Pro“.If you try to publish from Power BI Desktop or other client tools without a Pro license, you see the error, "Only users with Power BI Pro licenses can publish to this workspace."

Poznámka

Power BI pro státní správu USA není k dispozici jako bezplatná licence.Power BI US Government isn't available as a Free license. Podrobnosti o licencování najdete v článku Power BI pro státní správu USA.For licensing details, see Power BI for US government customers.

Uživatelé s účtem HostGuest users

Ve výchozím nastavení nemají uživatelé typu host služby Azure AD B2B přístup k pracovním prostorům.By default, Azure AD B2B Guest users can't access workspaces. Správce Power BI může povolit externím uživatelům typu host upravovat a spravovat obsah v organizaci.Power BI admins can allow external guest users to edit and manage content in the organization. Povolení uživatelé typu host mají přístup k pracovním prostorům, ke kterým mají oprávnění.Enabled Guest users can access workspaces to which they have permission.

Správa pracovních prostorů nového prostředíAdministering new workspace experience workspaces

Správa pracovních prostorů nového prostředí je na portálu pro správu Power BI.Administration for new workspace experience workspaces is in the Power BI admin portal. Správci Power BI určují, kdo v organizaci může vytvářet pracovní prostory a distribuovat aplikace.Power BI admins decide who in an organization can create workspaces and distribute apps. V článku o portálu pro správu si můžete přečíst o správě schopnosti uživatelů vytvářet pracovní prostory.Read about managing users' ability to create workspaces in the "Admin portal" article.

Správci můžou také zobrazit stav všech pracovních prostorů ve své organizaci.Admins can also see the state of all the workspaces in their organization. Můžou spravovat, obnovovat a dokonce i odstraňovat pracovní prostory.They can manage, recover, and even delete workspaces. V článku o portálu pro správu si můžete přečíst o správě samotných pracovních prostorů.Read about managing the workspaces themselves in the "Admin portal" article.

AuditováníAuditing

Následující činnosti jsou auditovány Power BI pro nové prostředí pracovních prostorů.Power BI audits the following activities for new workspace experience workspaces.

Popisný názevFriendly name Název operaceOperation name
Vytvoření složky Power BICreated Power BI folder CreateFolderCreateFolder
Odstranění složky Power BIDeleted Power BI folder DeleteFolderDeleteFolder
Aktualizace složky Power BIUpdated Power BI folder UpdateFolderUpdateFolder
Aktualizace přístupu ke složce Power BIUpdated Power BI folder access UpdateFolderAccessUpdateFolderAccess

Přečtěte si další informace o auditování Power BI.Read more about Power BI auditing.

Omezení a důležité informaceLimitations and considerations

Je potřeba mít na paměti tato omezení:Limitations to be aware of:

 • Pracovní prostory můžou obsahovat maximálně 1 000 datových sad nebo 1 000 sestav na datovou sadu.Workspaces can contain a maximum of 1,000 datasets, or 1,000 reports per dataset.
 • Uživatel s licencí Power BI Pro může být členem maximálně 1 000 pracovních prostorů.A person with a Power BI Pro license can be a member of a maximum 1,000 workspaces.
 • Power BI Publisher pro Excel se nepodporuje.Power BI publisher for Excel isn't supported.

Nejčastější dotazyFrequently asked questions

Jsou odkazy na existující obsah ovlivněny novým prostředím pracovních prostorů?Are links to existing content affected by the new workspace experience?

No.No. Odkazy na existující položky v klasických pracovních prostorech nejsou novým prostředím pracovních prostorů ovlivněny.Links to existing items in classic workspaces aren't affected by the new workspace experience. Obecná dostupnost nového prostředí pracovních prostorů mění standardní vámi vytvořený pracovní prostor, nemění ale existující pracovní prostory.The general availability (GA) of the new workspace experience changes the default workspace you create, but doesn't change existing workspaces.

Upgradují se existující pracovní prostory na nové prostředí pracovních prostorů s obecnou dostupností?Are existing workspaces upgraded to the new workspace experience with GA?

No.No. Obecná dostupnost nového prostředí pracovních prostorů mění pouze výchozí typ pracovního prostoru na nové prostředí pracovních prostorů.The new workspace experience GA only changes the default workspace type to the new workspace experience. Stávající klasické pracovní prostory, které jsou založeny na skupinách Microsoftu 365, se nemění.Existing classic workspaces that are based on Microsoft 365 groups remain unchanged.

Vytvářejí se pracovní prostory pro skupiny Microsoftu 365 dále automaticky?Are workspaces still automatically created for Microsoft 365 groups?

Yes.Yes. Vzhledem k tomu, že podporujeme současně oba typy pracovních prostorů, uvádíme v seznamu pracovních prostorů i nadále všechny skupiny Microsoftu 365, ke kterým máte přístup.Since we support both types of workspaces side by side, we continue to list all Microsoft 365 groups you have access to in the workspaces list.

Další krokyNext steps