Analýza dopadu zdroje datData source impact analysis

Analýza dopadu zdroje dat vám pomůže zjistit, kde se váš zdroj dat používá v rámci celé organizaci.Data source impact analysis helps you see where your data source is being used throughout your organization. To může být užitečné v případě, když je zdroj dat dočasně nebo trvale přepnutý do režimu offline a chcete získat představu o tom, kdo je tím ovlivněn.This can be useful when the data source is temporarily or permanently taken offline, and you want to get an idea about who is impacted. Ukazuje, kolik pracovních prostorů, toků dat a datových sad zdroj dat používá, a poskytuje jednoduchou navigaci v pracovních prostorech, kde se dotyčné toky dat a datové sady nacházejí, abyste je mohli podrobněji prozkoumat.It shows you how many workspaces, dataflows, and datasets use the data source, and provides easy navigation to the workspaces where the affected dataflows and datasets are located so that you can investigate further.

Analýza dopadu zdroje dat vám také může pomoct všimnout si duplicitních dat v tenantovi, například když řada různých uživatelů sestavuje podobné modely se stejným zdrojem dat.Data source impact analysis can also help you spot data duplication in the tenant, such as when a number of different users build similar models on top of the same data source. Díky tomu, že vám pomůže takové redundantní datové sady a toky dat objevit, podporuje analýza dopadu zdroje dat cíl mít „jediný zdroj pravdy“.By helping you discover such redundant datasets and dataflows, data source impact analysis supports the goal of having "a single source of truth".

Provedení analýzy dopadu zdroje datPerform data source impact analysis

Postup provedení analýzy dopadu zdroje dat:To perform data source impact analysis:

 1. Přejděte do pracovního prostoru obsahujícího zdroj dat, který vás zajímá, a otevřete zobrazení rodokmenu.Go to the workspace that contains the data source you're interested in and open lineage view.

 2. Najděte kartu zdroje dat a klikněte na ikonu analýzy dopadu.Find the data source's card and click the impact analysis icon.

  Snímek obrazovky s kartou zdroje dat znázorňující tlačítko analýzy dopadu

Otevře se boční podokno analýzy dopadu.The impact analysis side panel opens.

Snímek obrazovky s bočním podoknem analýzy dopadu zdroje dat

 • Typ zdroje dat: Indikuje typ zdroje dat.Data source type: Indicates the data source type

 • Cesta ke zdroji dat: Cesta ke zdroji dat definovaná v Power BI Desktopu.Path to data source: Path to the data source as defined in Power BI Desktop. Například na obrázku výše je cesta ke zdroji dat databáze SQL serveru připojovací řetězec „twitterDB-yaronctestingdb1.database.windows.net“, jak je definován v Power BI Desktopu (viz níže).For example, in the image above, the path to the SQL server database data source is the connection string "twitterDB-yaronctestingdb1.database.windows.net", as defined in Power BI Desktop (shown below). Skládá se z názvu databáze „twitterDB“ a názvu serveru „yaronctestingdb1.database.windows.net“.It consists of the database name "twitterDB" and the server name "yaronctestingdb1.database.windows.net".

  Snímek obrazovky s definicí připojovacího řetězce v Power BI Desktopu

 • Souhrn dopadu: Zobrazuje počet potenciálně ovlivněných pracovních prostorů, toků dat a datových sad.Impact summary: Shows you the number of potentially impacted workspaces, dataflows, and datasets. Tento počet zahrnuje pracovní prostory, ke kterým nemáte přístup.This count includes workspaces you don't have access to.

 • Rozpis využití: Pro každý pracovní prostor ukazuje názvy ovlivněných toků dat a datových sad.Usage breakdown: Shows you, for each workspace, the names of the impacted dataflows and datasets. Pokud chcete dále prozkoumávat dopad na konkrétní pracovní prostor, klikněte na název pracovního prostoru a pracovní prostor otevřete.To further explore the impact on a particular workspace, click the workspace name to open the workspace. V ovlivněném pracovním prostoru použijte analýzu dopadu datové sady, abyste zobrazili podrobnosti o využití připojených sestav a řídicích panelů.Once in the affected workspace, use dataset impact analysis to see the usage details about connected reports and dashboards.

Zasílání oznámení kontaktůmNotify contacts

Pokud jste změnili zdroj dat nebo o této změně uvažujete, bude vhodné kontaktovat příslušné uživatele, abyste jim o této změně řekli.If you've made a change to a data source or are thinking about making a change, you might want to contact the relevant users to tell them about it. Při upozorňování kontaktů se pošle e-mail na seznam kontaktů všech pracovních prostorů, kterých se to týká (v případě klasických pracovních prostorů se e-mail pošle správcům pracovního prostoru).When you notify contacts, an email is sent to the contact lists of all the impacted workspaces (in case of classic workspaces, the email is sent to the workspace administrators). V e-mailu bude vaše jméno, aby vás kontakty mohly najít a mohly odpovědět v novém e-mailovém vlákně.Your name appears on the email so the contacts can find you and reply back in a new email thread.

 1. V bočním podokně analýzy dopadu klikněte na Zaslat kontaktům oznámení.Click Notify contacts in the impact analysis side pane. Zobrazí se dialogové okno, kde můžete upozornit kontakty.The notify contacts dialog will appear.

  Snímek obrazovky dialogového okna s oznámením pro kontakty zdrojů dat

 2. Do textového pole zadejte podrobnosti o změně.In the text box, provide some detail about the change.

 3. Jakmile máte připravenou správu, klikněte na Odeslat.When the message is ready, click Send.

Ochrana osobních údajůPrivacy

V bočním podokně analýzy dopadu se zobrazují pouze skutečné názvy pracovní prostorů, datových sad a toků dat, ke kterým máte přístup.In the impact analysis side pane, you only see real names for workspaces, datasets, and dataflows that you have access to. Položky, ke kterým nemáte přístup, jsou označené Omezený přístup.Items that you don't have access to are listed as Limited access. Je to proto, že názvy některých položek můžou obsahovat osobní údaje.This is because some item names may contain personal information. Počty v souhrnu dopadů zahrnují všechny ovlivněné toky dat a datové sady, dokonce i ty, které se nacházejí v pracovních prostorech, ke kterým nemáte přístup.The impact summary counts include all impacted dataflows and datasets, even those that reside in workspaces you don't have access to.

OmezeníLimitations

Analýza dopadu zdroje dat se zatím nepodporuje u stránkovaných sestav, takže neuvidíte, jestli má zdroj dat jakýkoli přímý dopad na tento druh sestav v tenantovi.Data source impact analysis is not yet supported for paginated reports, so you will not see if the data source has any direct impact on these kinds of reports in the tenant.

Další krokyNext steps