Vkládání obsahu Power BI do Microsoft TeamsEmbed Power BI content in Microsoft Teams

Interaktivní sestavy Power BI můžete snadno vložit do kanálů a chatů v Microsoft Teams.You can easily embed interactive Power BI reports in Microsoft Teams channels and chats.

PožadavkyRequirements

Pokud chcete použít kartu Power BI v Microsoft Teams, zajistěte tyto požadavky:To use the Power BI tab in Microsoft Teams, ensure these elements:

 • Služba Microsoft Teams obsahovala kartu Power BI.Microsoft Teams has the Power BI tab.
 • Pokud chcete přidat do Microsoft Teams sestavu pomocí karty Power BI, musíte mít v pracovním prostoru, který sestavu hostuje, alespoň roli Čtenář.To add a report in Microsoft Teams with the Power BI tab, you have at least a Viewer role in the workspace that hosts the report. Informace o jednotlivých rolích najdete v části Role v nových pracovních prostorech.For information about the different roles, see Roles in the new workspaces.
 • K zobrazení sestavy na kartě Power BI v Microsoft Teams musí mít uživatelé příslušné oprávnění.To see the report in the Power BI tab in Microsoft Teams, users must have permission to view the report.
 • Uživatelé musí být uživatelé Microsoft Teams s přístupem ke kanálům a konverzacím.Users must be Microsoft Teams users with access to channels and chats.

Další informace o tom, jakým způsobem spolupracují Power BI a Microsoft Teams, včetně dalších požadavků, najdete v článku Spolupráce v Microsoft Teams pomocí Power BI.See Collaborate in Microsoft Teams with Power BI for background on how Power BI and Microsoft Teams work together, including other requirements.

Vložení sestavy do Microsoft TeamsEmbed a report in Microsoft Teams

Sestavu vložíte do kanálu nebo konverzace v Microsoft Teams následujícím postupem.Follow these steps to embed your report in a Microsoft Teams channel or chat.

 1. Otevřete kanál nebo konverzaci v Microsoft Teams a vyberte ikonu + .Open a channel or chat in Microsoft Teams, and select the + icon.

  Snímek obrazovky Přidání karty do kanálu nebo chatu

 2. Vyberte kartu Power BI.Select the Power BI tab.

  Snímek obrazovky se seznamem karet Microsoft Teams zobrazujícím Power BI

 3. Pomocí nabízených možností vyberte sestavu z pracovního prostoru nebo z aplikace Power BI.Use the provided options to select a report from a workspace or a Power BI app.

  Snímek obrazovky s kartou Power BI pro nastavení Microsoft Teams

 4. Název karty se automaticky aktualizuje tak, aby odpovídal názvu sestavy. Můžete ho ale změnit.The tab name updates automatically to match the name of the report name, but you can change it.

 5. Vyberte Uložit.Select Save.

Sestavy, které můžete vložit na kartu Power BIReports you can embed on the Power BI tab

Na kartu Power BI můžete vkládat následující typy sestav:You can embed the following types of reports on the Power BI tab:

 • Interaktivní a stránkované sestavyInteractive and paginated reports.
 • Sestavy v oblasti Pracovní prostor, v novém prostředí pracovních prostorů a v klasických pracovních prostorechReports in My workspace, new workspace experiences, and classic workspaces.
 • Sestavy v aplikacích Power BIReports in Power BI apps.

Začněte konverzaciStart a conversation

Když do Microsoft Teams přidáte kartu sestavy Power BI, vytvoří Microsoft Teams pro tuto sestavu automaticky konverzaci.When you add a Power BI report tab to Microsoft Teams, Microsoft Teams automatically creates a tab conversation for the report.

 • V pravém horním rohu vyberte možnost Zobrazit konverzaci na kartě.Select the Show tab conversation icon in the upper-right corner.

  Snímek obrazovky s ikonou zobrazení konverzace na kartě

  První komentář představuje odkaz na sestavu.The first comment is a link to the report. Každý člen kanálu Microsoft Teams může v konverzaci sestavu vidět a diskutovat o ní.Everyone in that Microsoft Teams channel can see and discuss the report in the conversation.

  Snímek obrazovky s konverzací na kartě

Známé problémy a omezeníKnown issues and limitations

 • Když v Microsoft Teams exportujete data z vizuálu v sestavě Power BI, automaticky se uloží do vaší složky Stažené soubory.In Microsoft Teams, when you export data from a visual in a Power BI report, it's automatically saved to your Downloads folder. Jedná se o excelový soubor s názvem „data (n).xlsx“, kde n je pořadové číslo uvádějící, kolikrát jste exportovali data do stejné složky.It's an Excel file called "data (n).xlsx" where n is the number of times you've exported data to the same folder.
 • Řídicí panely Power BI nelze vkládat na kartu Power BI pro Microsoft Teams.You can't embed Power BI dashboards in the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • Filtry adres URL nejsou s kartou Power BI pro Microsoft Teams podporovány.URL filters aren't supported with the Power BI tab for Microsoft Teams.
 • V národních cloudech není nová karta Power BI dostupná.In national clouds, the new Power BI tab isn't available. Může být dostupná starší verze, která nepodporuje nové prostředí pracovních prostorů ani sestavy v aplikacích Power BI.An older version might be available that doesn't support the new workspace experience or reports in Power BI apps.
 • Po uložení karty nemůžete v nastaveních karty změnit její název.After you save the tab, you don't change the tab name through the tab settings. Změňte ho pomocí možnosti Přejmenovat.Use the Rename option to change it.
 • V části s názvem Známé problémy a omezení článku „Spolupráce v Microsoft Teams“ najdete informace o dalších problémech.See the Known issues and limitations section of the "Collaborate in Microsoft Teams" article for other issues.

Další krokyNext steps

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community.