Získání dat ze souborů excelových sešitůGet data from Excel workbook files

Ikona Excelu

Microsoft Excel je jednou z nejpoužívanějších obchodních aplikací.Microsoft Excel is one of the most widely used business applications around. Nabízí také jeden z nejběžnějších způsobů, jak přenést data do Power BI.It’s also one of the most common ways to get your data into Power BI.

Které typy sešitů Power BI podporuje?What types of workbooks does Power BI support?

Power BI podporuje import nebo připojení sešitů vytvořených v Excelu 2007 a novějších verzích.Power BI supports importing or connecting to workbooks created in Excel 2007 and later. Sešity je třeba uložit jako soubory typu .xlsx a .xlsm a nesmí překročit 1 GB.Workbooks must be saved as .xlsx or .xlsm file type and be under 1 GB. Některé funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen v novějších verzích Excelu.Some features described in this article are only available in later versions of Excel.

Sešity s oblastmi nebo tabulkami datWorkbooks with ranges or tables of data

Pokud váš sešit obsahuje jednoduché listy s oblastmi dat, je třeba tyto oblasti naformátovat jako tabulky, aby jejich využití v Power BI bylo co nejefektivnější.If your workbook has simple worksheets with ranges of data, to get the most out of your data in Power BI, be sure to format those ranges as tables. Při vytváření sestav v Power BI díky tomu uvidíte pojmenované tabulky a sloupce v podokně Pole, což výrazně usnadňuje vizualizaci dat.This way, when creating reports in Power BI, you’ll see named tables and columns in the Fields pane, making it much easier to visualize your data.

Sešity s datovými modelyWorkbooks with data models

Sešity můžou obsahovat datový model s jednou nebo více tabulkami dat, které jsou do něho načtené pomocí propojených tabulek, funkce Power Query (Načíst a transformovat data v Excelu 2016) nebo nástroje Power Pivot.Workbooks can contain a data model with one or more tables of data loaded into it by using linked tables, Power Query (Get & Transform in Excel 2016), or Power Pivot. Power BI podporuje všechny vlastnosti datového modelu, jako jsou relace, míry, hierarchie a klíčové ukazatele výkonu.Power BI supports all data model properties such as relationships, measures, hierarchies, and KPIs.

Poznámka

Sešity s datovými modely není možné sdílet mezi tenanty Power BI.Workbooks with data models cannot be shared across Power BI tenants. Například uživatel, který se přihlásí do Power BI pomocí účtu contoso.com, nemůže sdílet excelový sešit s uživatelem, který se do Power BI přihlásí pomocí účtu woodgrovebank.com.For example, a user who logs in to Power BI using a contoso.com account cannot share an Excel workbook with a user who logs in using a Power BI login account from woodgrovebank.com.

Sešity s připojeními k externím zdrojům datWorkbooks with connections to external data sources

Pokud se pomocí Excelu připojujete k externímu zdroji dat, můžete po přenesení sešitu do Power BI vytvořit sestavy a řídicí panely založené na datech z tohoto připojeného zdroje dat.If you use Excel to connect to an external data source, once your workbook is in Power BI, you can create reports and dashboards based on data from that connected data source. Můžete také nastavit plánované aktualizace, aby probíhalo automatické připojování přímo ke zdroji dat a načítání aktualizací.You can also setup Scheduled Refresh to automatically connect right to the data source and get updates. Už nebudete muset aktualizace spouštět ručně z karty Data na pásu karet v Excelu.You’ll no longer need to refresh manually from the Data ribbon in Excel. Veškeré vizualizace v sestavách a na dlaždicích na řídicích panelech, které jsou na datech z tohoto zdroje dat založené, se aktualizují automaticky.Any visualizations in reports and tiles in dashboards based on data from that data source are updated automatically. Další informace najdete v tématu Aktualizace dat v Power BI.To learn more, see Data refresh in Power BI.

Sešity s listy Power View, kontingenčními tabulky a grafyWorkbooks with Power View sheets, PivotTables and charts

Způsob zobrazení listů PowerView, kontingenčních tabulek a grafů nebo jejich nezobrazení v Power BI závisí na tom, kde je soubor sešitu uložený a jak se ho rozhodnete přenést do Power BI.How your PowerView sheets and PivotTables and charts appear, or not appear, in Power BI depends on where your workbook file is saved and how you choose to get it into Power BI. Podrobněji to probereme níže.We'll go into this more below.

Datové typyData types

Power BI podporuje následující datové typy: Celé číslo, Desetinné číslo, Měna, Datum, Pravda/Nepravda a Text.Power BI supports the following data types: Whole Number, Decimal Number, Currency, Date, True/False, Text. Označení dat jako konkrétních datových typů v Excelu zlepší možnosti jejich použití v Power BI.Marking data as specific data types in Excel will improve the Power BI experience.

Příprava sešitu pro Power BIPrepare your workbook for Power BI

Na tomto užitečném videu se dozvíte, jak zajistit připravenost excelových sešitů pro Power BI.Watch this helpful video to learn more about how to make sure your Excel workbooks are ready for Power BI.

Různá umístění pro uložení souboru sešituWhere your workbook file is saved makes a difference

Místní disk – pokud soubor sešitu uložíte na místní disk na počítači nebo na jiné místo v organizaci, můžete ho do Power BI načíst.Local - If you save your workbook file to a local drive on your computer or another location in your organization, from Power BI you can load your file into Power BI. Soubor zůstane na místním disku, takže se ve skutečnosti celý do Power BI neimportuje.Your file will actually remain on your local drive, so the whole file isn’t really imported into Power BI. Fakticky se v Power BI vytvoří nová datová sada a do ní se načtou data a datový model (pokud existuje) ze sešitu.What really happens is a new dataset is created in Power BI and data and the data model (if any) from the workbook are loaded into the dataset. Pokud jsou v souboru listy Power View, zobrazí se v Power BI v části Sestavy.If your workbook has any Power View sheets, those will appear in your Power BI site under Reports. Excel 2016 má také funkci Publikovat (v nabídce Soubor).Excel 2016 also has the Publish feature (under the File menu). Použití funkce Publikovat je v podstatě totéž jako příkaz Získat data > Soubory > Místní soubor v Power BI, ale často je jednodušší aktualizovat datovou sadu v Power BI, pokud v sešitu pravidelně děláte změny.Using Publish is effectively the same as using Get Data > Files > Local File from Power BI, but is often easier to update your dataset in Power BI if you’re regularly making changes to the workbook.

OneDrive – firmy – pokud máte OneDrive pro firmy a přihlásíte se k němu pod stejným účtem, jaký používáte pro Power BI, jde o zdaleka nejúčinnější způsob synchronizace práce v Excelu s datovou sadou, sestavami a řídicími panely v Power BI. Power BI a OneDrive jsou v cloudu. Služba Power BI se k souboru sešitu na OneDrivu připojuje přibližně jednou za hodinu.OneDrive - Business – If you have OneDrive for Business and you sign into it with the same account you sign into Power BI with, this is by-far the most effective way to keep your work in Excel and your dataset, reports, and dashboards in Power BI in-sync. Because both Power BI and OneDrive are in the cloud, Power BI connects to your workbook file on OneDrive about every hour. Pokud najde změny, automaticky aktualizuje datovou sadu, sestavy a řídicí panely v Power BI.If any changes are found, your dataset, reports, and dashboards are automatically updated in Power BI. Stejně jako při uložení sešitu na místním disku můžete datové sady a sestavy v Power BI okamžitě aktualizovat pomocí funkce Publikovat. Pokud to neuděláte, Power BI se automaticky synchronizuje, obvykle do jedné hodiny.Just like if you saved your workbook to a local drive, you can also use Publish to update your dataset and reports in Power BI immediately; otherwise Power BI will automatically synchronize, usually within an hour.

OneDrive – osobní – pokud soubory sešitů ukládáte do vlastního účtu OneDrivu, získáte mnohé z výhod jako při použití OneDrivu pro firmy.OneDrive - Personal – If you save your workbook files to your own OneDrive account, you’ll get many of the same benefits as you would with OneDrive for Business. Největší rozdíl je ale v tom, že když se poprvé připojíte ke svému souboru (Získat data > Soubory > OneDrive – osobní), budete muset pro přihlášení k OneDrivu použít účet Microsoft, který je většinou jiný než účet, který používáte pro přihlášení k Power BI.The biggest difference is when you first connect to your file (using Get Data > Files > OneDrive – Personal) you’ll need to sign in to your OneDrive with your Microsoft account, which is usually different from what you use to sign in to Power BI. Při přihlašování k OneDrivu pomocí účtu Microsoft nezapomeňte vybrat možnost Zůstat přihlášeni.When signing in with your OneDrive with your Microsoft account, be sure to select the Keep me signed in option. Služba Power BI se tak bude moct k souboru sešitu připojit přibližně jednou za hodinu a datová sada a sestavy v Power BI zůstanou synchronizované.This way, Power BI will be able to connect to your workbook file about every hour and make sure your dataset and reports in Power BI are in-sync.

SharePoint – Týmové weby: Ukládání souborů Power BI Desktopu do služby SharePoint – Týmové weby je skoro stejné jako ukládání na OneDrive pro firmy.SharePoint Team-Sites – Saving your Power BI Desktop files to SharePoint – Team Sites is much the same as saving to OneDrive for Business. Největším rozdílem je způsob připojení k souboru v Power BI.The biggest difference is how you connect to the file from Power BI. Můžete zadat adresu URL nebo se připojit ke kořenové složce.You can specify a URL or connect to the root folder.

Jeden excelový sešit – dva způsoby, jak ho použítOne Excel workbook – two ways to use it

Pokud si soubory sešitů uložíte na OneDrive, budete je moct v Power BI prozkoumat dvěma způsoby.If you save your workbook files to OneDrive, you'll have a couple of ways you can explore your data in Power BI

Snímek obrazovky OneDrivu pro firmy s možností importu nebo připojení k excelovým datům

Import excelových dat do Power BIImport Excel data into Power BI

Pokud zvolíte Importovat, všechna podporovaná data v tabulkách a datový model se exportují do nové datové sady v Power BI.When you choose Import, any supported data in tables and/or a data model are imported into a new dataset in Power BI. Pokud máte nějaké listy Power View, vytvoří se v Power BI znovu jako sestavy.If you have any Power View sheets, those will be re-created in Power BI as reports.

Můžete pokračovat v úpravách sešitu.You can continue editing your workbook. Po uložení změn se tyto úpravy synchronizují s datovou sadou v Power BI, obvykle zhruba během hodiny.When your changes are saved, they’ll be synchronized with the dataset in Power BI, usually within about an hour. Pokud potřebujete provést synchronizaci dříve, stačí znovu kliknout na Publikovat a změny se exportují hned.If you need more immediate gratification, you can just click Publish again, and your changes are exported right then and there. Aktualizují se také všechny vizualizace, které máte v sestavách a na řídicích panelech.Any visualizations you have in reports and dashboards will be updated, too.

Tuto možnost zvolte, pokud jste k načtení dat do datového modelu použili funkci Načíst a transformovat data nebo doplněk Power Pivot nebo pokud sešit obsahuje listy Power View s vizualizacemi, které chcete zobrazit v Power BI.Choose this option if you’ve used Get & Transform data or Power Pivot to load data into a data model, or if your workbook has Power View sheets with visualizations you want to see in Power BI.

V Excelu 2016 můžete také použít příkaz Publikovat > Exportovat.In Excel 2016, you can also use Publish > Export. Je to víceméně totéž.It's pretty much the same thing. Více se dozvíte v tématu Publikování do Power BI z Excelu 2016.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Připojení, správa a zobrazení Excelu v Power BIConnect, manage and view Excel in Power BI

Pokud zvolíte Připojit, sešit se zobrazí v Power BI stejným způsobem, jako by tomu bylo v Excelu Online.When you choose Connect, your workbook will appear in Power BI just like it would in Excel Online. Na rozdíl od Excelu Online ale bude k dispozici několik užitečných funkcí, které vám pomůžou připnout prvky z vašich listů přímo na řídicí panely.But, unlike Excel Online, you’ll have some great features to help you pin elements from your worksheets right to your dashboards.

V Power BI sešit nejde upravovat.You can’t edit your workbook in Power BI. Pokud ale potřebujete udělat nějaké změny, můžete kliknout na Upravit a pak se rozhodnout pro úpravy sešitu v Excelu Online nebo pro jeho otevření v Excelu na vašem počítači.But if you need to make some changes, you can click Edit, and then choose to edit your workbook in Excel Online or open it in Excel on your computer. Provedené změny se uloží do sešitu na OneDrivu.Any changes you make are saved to the workbook on OneDrive.

Tuto možnost zvolte, pokud máte data jenom na listech nebo máte oblasti, kontingenční tabulky a grafy, které chcete připnout na řídicí panely.Choose this option if you only have data in worksheets, or you have ranges, PivotTables and charts you want to pin to dashboards.

V Excelu 2016 můžete také použít Publikovat > Nahrát.In Excel 2016, you can also use Publish > Upload. Je to víceméně totéž.It's pretty much the same thing. Více se dozvíte v tématu Publikování do Power BI z Excelu 2016.To learn more, see Publish to Power BI from Excel 2016.

Import excelového sešitu nebo připojení se k němu z Power BIImport or connect to an Excel workbook from Power BI

  1. V Power BI klikněte v navigačním podokně na Získat data.In Power BI, in the nav pane, click Get Data.

    Snímek obrazovky s tlačítkem Získat data v navigačním podokně

  2. V části Soubory klikněte na Získat.In Files, click Get.

    Snímek obrazovky s dialogovým oknem Soubory a tlačítkem Získat

  3. Vyhledejte požadovaný soubor.Find your file.

    Snímek obrazovky se čtyřmi dlaždicemi: Místní soubor, OneDrive pro firmy, OneDrive – osobní a SharePoint určenými k vyhledání souboru

  4. Pokud se soubor sešitu nachází na OneDrivu nebo SharePointu – Týmové weby, zvolte Importovat nebo Připojit.If your workbook file is on OneDrive or SharePoint - Team Sites, choose Import or Connect.

Místní excelové sešityLocal Excel workbooks

Můžete také použít místní excelový soubor a do Power BI ho nahrát.You can also use a local Excel file and upload it into Power BI. Jednoduše vyberte Místní soubor z předchozí nabídky a pak přejděte do umístění, kde máte excelové sešity uložené.Simply select Local File from the previous menu, then navigate to where you have your Excel workbooks saved.

Snímek obrazovky s dlaždicí Místní soubor a navigací při výběru excelových sešitů

Po výběru souboru zvolte, že ho chcete nahrát do Power BI.Once selected, choose to Upload your file into Power BI.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Místní soubor a výběrem možnosti nahrání souboru Excelu do Power BI

Po nahrání se zobrazí upozornění, že sešit je připravený.Once your workbook is uploaded, you get a notification that the workbook is ready.

Snímek obrazovky s oznámením o připraveném sešitu

Jakmile bude sešit připravený, najdete ho v části Sestavy v Power BI.Once the workbook is ready, you can find it in the Reports section of Power BI.

Snímek obrazovky s oddílem Sestavy a zobrazenou vybranou sestavou s excelovými daty

Publikování z Excelu 2016 na web Power BIPublish from Excel 2016 to your Power BI site

Použití funkce Publikovat do Power BI v Excelu 2016 je v podstatě totéž jako použití funkce Získat data v Power BI k importu souboru nebo připojení se k němu.Using the Publish to Power BI feature in Excel 2016 is effectively the same as using Get Data in Power BI to import or connect to your file. Nebudeme tady zacházet do podrobností – více se dozvíte v tématu Publikování do Power BI z Excelu 2016.We won't go into the details here, but you can see Publish to Power BI from Excel 2016 to learn more.

Řešení potížíTroubleshooting

Je soubor sešitu moc velký?Workbook file too big? Nahlédněte do tématu Zmenšení velikosti excelového sešitu pro jeho zobrazení v Power BI.Check out Reduce the size of an Excel workbook to view it in Power BI.

Když v současnosti zvolíte Importovat, Power BI naimportuje jenom data, která jsou součástí pojmenované tabulky nebo datového modelu.Currently, when you choose Import, Power BI only imports data that is part of a named table or a data model. Výsledkem je, že pokud sešit neobsahuje žádné pojmenované tabulky, listy Power View ani excelové datové modely, může se zobrazit tato chyba: V tomto excelovém sešitu jsme nenašli žádná data.As a result, if the workbook contains no named tables, Power View sheets, or Excel data models, you might see this error: "We couldn't find any data in your Excel workbook". Tento článek vysvětluje, jak sešit opravit a znovu naimportovat.This article explains how to fix your workbook and re-import it.

Další krokyNext steps

Prozkoumání dat: Po načtení dat a sestav ze souboru do Power BI můžete tato data prozkoumat.Explore your data - Once you get data and reports from your file into Power BI, it's time to explore. Klikněte pravým tlačítkem myši na novou datovou sadu a pak klikněte na Prozkoumat.Just right-click the new dataset and then click Explore. Pokud jste se v kroku 4 rozhodli pro připojení k souboru sešitu na OneDrivu, sešit se zobrazí v části Sestavy.If you chose to connect to a workbook file on OneDrive in step 4, your workbook will appear in Reports. Když na něho kliknete, otevře se v Power BI – stejně jako by byl v Excelu Online.When you click on it, it will open in Power BI, just as it would if it were in Excel Online.

Naplánovat aktualizaci – pokud se váš excelový soubor připojuje k externím zdrojům dat nebo jste ho naimportovali z místního disku, můžete nastavit plánované aktualizace, aby se zajistilo, že datová sada nebo sestava bude pořád aktuální.Schedule refresh - If your Excel workbook file connects to external data sources, or you imported from a local drive, you can setup scheduled refresh to make sure your dataset or report is always up-to-date. Ve většině případů se dají plánované aktualizace nastavit poměrně snadno, ale v rámci tohoto článku už do podrobností zacházet nebudeme.In most cases, setting up scheduled refresh is quite easy to do, but going into the details is outside the scope of this article. Další informace najdete v tématu Aktualizace dat v Power BI.See Data refresh in Power BI to learn more.

Publikování do Power BI z Excelu 2016Publish to Power BI from Excel 2016

Aktualizace dat v Power BIData refresh in Power BI