Vytváření vizuálů z balíčků Pythonu ve službě Power BICreate visuals by using Python packages in the Power BI service

Pomocí pokročilého programovacího jazyka Python můžete ve službě Power BI vytvářet vizuály.You can use the powerful Python programming language to create visuals in the Power BI service. Ve službě Power BI se podporuje celá řada balíčků Pythonu a další se podporují mimo službu Power BI.Many Python packages are supported in the Power BI service and more are being supported all the time.

Následující části obsahují tabulku s abecedním seznamem balíčků Pythonu podporovaných v Power BI.The following sections provide an alphabetical table of which Python packages are supported in Power BI.

Žádost o podporu k novému balíčku PythonuRequest support for a new Python package

Balíčky Pythonu podporované službou Power BI jsou uvedené v následující části s názvem Podporované balíčky.Supported Python packages for the Power BI service are found in the following section, titled Supported Packages. Pokud chcete požádat o podporu k balíčku Pythonu, který v tomto seznamu není, pošlete prosím žádost do fóra Power BI Ideas.If you would like to request support of an Python package not found in that list, please submit your request to Power BI Ideas.

Požadavky a omezení pro balíčky PythonuRequirements and Limitations of Python packages

Pro balíčky Pythonu existuje několik požadavků a omezení:There are a handful of requirements and limitations for Python packages:

  • Aktuální modul runtime Pythonu: Python 3.7.7.Current Python runtime: Python 3.7.7.
  • Služba Power BI ve většině případů podporuje balíčky Pythonu s licencemi bezplatného a opensourcového softwaru, například GPL 2, GPL 3, MIT+ apod.The Power BI service, for the most part, supports Python packages with free and open-source software licenses such as GPL-2, GPL-3, MIT+, and so on.
  • Služba Power BI podporuje balíčky, které jsou publikovány v síti PyPI.The Power BI service supports packages published in PyPI. Služba nepodporuje privátní nebo vlastní balíčky Pythonu.The service does not support private or custom Python packages. Uživatelům je doporučeno, aby nejdřív zpřístupnili své privátní balíčky v síti PyPI a teprve potom odeslali požadavek na dostupnost balíčku ve službě Power BI.Users are encouraged to make their private packages available on PyPI prior to requesting the package be available in the Power BI service.
  • V případě vizuálů Pythonu v Power BI Desktopu můžete nainstalovat libovolný balíček, včetně vlastních balíčků Pythonu.For Python visuals in Power BI Desktop, you can install any package, including custom Python packages.
  • Z důvodů zabezpečení a ochrany osobních údajů se nepodporují balíčky Pythonu, které umožňují dotazování typu klient-server prostřednictvím internetu.For security and privacy reasons, Python packages that provide client-server queries over the World-Wide Web in the service, are not supported. Síťový provoz je u takových pokusů blokován.Networking is blocked for such attempts.
  • Proces schvalování pro zahrnutí nového balíčku Pythonu má strom závislostí; některé závislosti vyžadované k instalaci ve službě nemusejí být podporované.The approval process for including a new Python package has a tree of dependencies; some dependencies required to be installed in the service cannot be supported.

Podporované balíčky Pythonu v Power BIPython packages that are supported in Power BI

Následující tabulka uvádí, které balíčky jsou podporované ve službě Power BI.The following table shows which packages are supported in the Power BI service.

BalíčekPackage VerzeVersion OdkazLink
matplotlibmatplotlib 3.2.13.2.1 https://pypi.org/project/matplotlib
numpynumpy 1.18.41.18.4 https://pypi.org/project/numpy
pandaspandas 1.0.11.0.1 https://pypi.org/project/pandas
scikit-learnscikit-learn 0.23.00.23.0 https://pypi.org/project/scikit-learn
scipyscipy 1.4.11.4.1 https://pypi.org/project/scipy
s eaborns eaborn 0.10.10.10.1 https://pypi.org/project/seaborn
statsmodelsstatsmodels 0.11.10.11.1 https://pypi.org/project/statsmodels
xgboostxgboost 1.1.01.1.0 https://pypi.org/project/xgboost

Další krokyNext steps

Další informace o Pythonu v Power BI najdete v následujících článcích:For more information about Python in Power BI, take a look at the following articles: